Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Κρόκου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα13/02/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γεωργίου Κρόκου

με θέμα

Τεχνική και οικονομική μελέτη και ανάλυση λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου
Technical and economical study and operational analysis of a wind farm

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος (επιβλέπων)
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης
Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης

Περίληψη

Η ανάγκη μετάβασης σε οικονομικά μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης είναι αδήριτη, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, απόρροια κυρίως της εκπομπής αερίων ρύπων του θερμοκηπίου για την παραγωγή ενέργειας είναι περισσότερο από ποτέ αντιληπτές. Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να υποκατασταθεί η καταναλισκόμενη ενέργεια που παράγεται μέσω καύσης ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης και φυσικό αέριο) έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν τη μεγαλύτερη διείσδυση να είναι κατά σειρά η υδροηλεκτρική, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Σε αντίθεση με την ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, η αιολική ενέργεια έχει λιγότερο στοχαστικό χαρακτήρα, κατόπιν μελέτης του αιολικού δυναμικού στον τόπο εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με την ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια δεν παράγεται αποκλειστικά κατά το διάστημα που υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει, ειδικά από το 2010 να γίνεται περισσότερο ευνοϊκό για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Στα πλαίσια της παρούσης μελετήθηκε ένα αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 101,2MW στην περιοχή του Ηρακλείου, στην Κρήτη, με τη βοήθεια του λογισμικού Retscreen Expert. Η μελέτη εστιάζει περισσότερο στην οικονομική ανάλυση του αιολικού πάρκου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το αρχικό κόστος εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία φτάνει στα $212.850.000, με την Καθαρή Παρούσα Αξία του να φτάνει στα $47.821.360, την αποπληρωμή να επέρχεται μετά από 7,1 έτη και τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης του μελετώμενου αιολικού πάρκου να φτάνει στο 15,1%. Ετησίως υπολογίζεται παραγωγή 274.466MWh ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση εκπομπής αερίων ρύπων του θερμοκηπίου κατά 149.282,3tn CO2.

Abstract 

The need to transition to economic models of sustainable development is imperative, as the negative effects of climate change, mainly due to the emission of greenhouse gases for energy production, are more than ever perceived. The shift to renewable energy sources in order to replace the consumed energy produced through the combustion of fossil fuels (lignite and natural gas) has already begun, with the renewable energy sources that have the highest penetration being hydroelectric, wind and solar energy. Unlike solar and hydropower, wind energy is less stochastic, after studying the wind potential at the site. In addition, unlike solar energy, wind energy is not produced exclusively during the period of sunshine, but is extended around the clock. The institutional framework in Greece has begun, especially since 2010, to become more favorable for accelerating the penetration of renewable energy sources in the country's energy mix, as it is increasingly in line with the corresponding European institutional framework. In the context of the present, a wind farm with an installed capacity of 101.2MW was studied in the area of Heraklion, Crete, with the help of the Retscreen Expert software. The study focuses more on the economic analysis of the wind farm. According to the results of the study, the initial cost of installation and commissioning reaches $ 212,850,000, with its Net Present Value reaching $ 47,821,360, the payback occurring after 7.1 years and the Internal Rate of Return of the studied wind farm reaching 15.1%. A annual electrical energy of 274.466MWh and an annual reduction of greenhouse gases of 149.282,3tn CO2 is forecasted.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012