Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Πανεθυμιτάκη Αννας κ.Χρηστακη Αννας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα15/02/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο:Πανεθυμιτάκη Άννα, Χρηστάκη Άννα

Τιτλος:«Παράκτια μέτωπα και σύγχρονη πόλη μεσαίου μεγέθους:

Καλές πρακτικές σε συσχετισμό με την Ελληνική συνθήκη»

Τitle:“Coastal Fronts and the contemporary middle scale city:

Efficient practices in relation to the Greek scenery”

Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2024, 11.00 π.μ.

Διαδυκτιακή παρουσίαση: https://tuc-gr.zoom.us/j/96138512005?pwd=UDFhczd5MHYvSHdzeUZTQnlYaEZGUT09

Εξεταστική Επιτροπή


Aναπληρωτής  Καθηγητής : Τζομπανάκης Αλέξιος
Επίκουρος Καθηγητής: Κεφαλογιάννης Νεκτάριος,
Καθηγητης: Σκουτέλης Νικόλαος

Περίληψη

  Η παρούσα ερευνητική εργασία αναπτύσσεται σε τρία κύρια κεφάλαια, καθένα από τα οποία συμβάλλει στην ολιστική κατανόηση της παράκτιας ανάπτυξης και των αστικών μετώπων. Το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με την ιστορική σημασία των παράκτιων περιοχών, από τους αρχαίους οικισμούς όπως το Ουρούκ και η Βαβυλώνα έως τις σύγχρονες παράκτιες πόλεις παγκοσμίως. Στο ίδιο, τονίζεται ο ρόλος των αστικών παράκτιων περιοχών ως κόμβων μεταφορών και εμπορίου. Σε αντίθεση με τις προσεκτικά σχεδιασμένες αναπτύξεις, οι ιστορικές παράκτιες περιοχές υπέστησαν συχνά ασύνδετη και ασυνεπή ανάπτυξη, η οποία διαμορφώθηκε από ποικίλες επιχειρήσεις, δραστηριότητες και πολιτικές αποφάσεις.

  Το επόμενο κεφάλαιο διερευνά διεθνείς μελέτες περιπτώσεων, καταδεικνύοντας την αποτελεσματική διαχείριση των παράκτιων μετώπων σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι περιπτώσεις αυτές προσφέρουν έμπνευση αλλά και μια εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση ποικίλων αστικών προκλήσεων, αναδεικνύοντας τη μετατροπή παλαιών βιομηχανικών εκτάσεων σε ζωντανούς χώρους που εξισορροπούν την ιστορική διατήρηση με τις σύγχρονες ανάγκες.

  Στο τελευταίο κεφάλαιο, εστιάζουμε στο παράκτιο τοπίο της περιοχής των Καμινίων, που αποτελεί προέκταση του δυτικού τμήματος της πόλης του Ηρακλείου. Αυτή η περιοχή μελέτης επιλέγεται ως μια ιδιάζουσα περίπτωση παράκτιου μετώπου με προνομιακά χαρακτηριστικά, που ωστόσο αντιμετωπίζει και μεγάλες προκλήσεις.

  Συμπερασματικά, υπογραμμίζεται η ζωτική ανάγκη για στρατηγικές και βιώσιμες προσεγγίσεις στην παράκτια αστική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ιστορική διατήρηση αλλά και στην επιτακτική ανάγκη ανοίγματος των παράκτιων μετώπων στις πόλεις και τους κατοίκους τους. Με την εξέταση διεθνών περιπτώσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή των Καμινίων, η ερευνητική αυτή υποστηρίζει την ισόρροπη ενσωμάτωση της ιστορικής κληρονομιάς με τις δυναμικές ανάγκες των σημερινών παράκτιων πόλεων. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που υπολείπονται σε κρίσιμα όρια αναδεικνύει τη σημασία των διαφοροποιημένων λύσεων για την προώθηση προσβάσιμων και ζωντανών παράκτιων αστικών χώρων.

Abstract [προαιρετικά]

  This research paper is developed in three main chapters, each of which contributes to a holistic understanding of coastal development and urban fronts. Chapter 1 deals with the historical significance of coastal areas, from ancient settlements such as Uruk and Babylon to modern coastal cities worldwide. It highlights the role of urban coastal areas as transport and trade hubs. In contrast to carefully planned developments, historic coastal areas have often suffered disconnected and inconsistent development, shaped by a variety of businesses, activities and policy decisions.

  The next chapter explores international case studies, demonstrating the effective management of coastal fronts in five European cities. These cases offer both inspiration and a toolkit for addressing a variety of urban challenges, highlighting the transformation of old industrial land into living spaces that balance historic preservation with contemporary needs.

  In the last chapter, we focus on the coastal landscape of the Kaminia area, which is an extension of the western part of Heraklion city. This study area is chosen as a unique case of a coastal front with privileged characteristics, but also facing major challenges.

  In conclusion, it highlights the vital need for strategic and sustainable approaches to coastal urban development, emphasizing not only historical preservation but also the urgent need to open up coastal fronts to cities and their inhabitants. By examining international cases and addressing challenges in the Κaminiα region, the thesis argues for a balanced integration of historical heritage with the dynamic needs of today's coastal cities. The recurring pattern of development initiatives falling critically short highlights the importance of differentiated solutions to promote accessible and vibrant coastal urban spaces.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012