Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Μαρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Βασιλικής Καρβελά, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/03/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Καρβελά

Αριθμός Μητρώου: 2022019019

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια

Τίτλος στα Αγγλικά: Evaluation and selection of suppliers using environmental criteria

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Πρώτο Μέλος Καθηγητής: Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης

Δεύτερο Μέλος Μεταδιδάκτορας: Θεόδωρος Δαγλής

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η διατριβή «Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια» της

Καρβελά Βασιλική στο Πολυτεχνείο Κρήτης εστιάζει στην ανάπτυξη ενός

ολοκληρωμένου μοντέλου για την αξιολόγηση και την επιλογή προμηθευτών με βάση

περιβαλλοντικά κριτήρια. Τονίζει την αυξανόμενη σημασία της διαχείρισης της πράσινης

εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών και ρυθμιστικών πιέσεων. Η

μεθοδολογία περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα κριτήρια επιλογής

προμηθευτών, με έμφαση στα πράσινα κριτήρια και την εφαρμογή μεθόδων λήψης

αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων. Η μελέτη υπογραμμίζει τα οφέλη από την

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην επιλογή προμηθευτών, όπως η μείωση

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η επίτευξη στόχων βιωσιμότητας, ενώ

αναγνωρίζονται επίσης προκλήσεις όπως η αντίσταση των προμηθευτών και η

πολυπλοκότητα της συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων. Το συμπέρασμα

υπογραμμίζει την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πράσινες πρακτικές στην

επιλογή προμηθευτών για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Λέξεις κλειδιά: πράσινοι προμηθευτές, αξιολόγηση, περιβάλλον

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The thesis « Evaluation and selection of suppliers using environmental criteria » by Karvela

Vasiliki at the Technical University of Crete focuses on developing a comprehensive

model for the evaluation and selection of suppliers using environmental criteria. It

emphasizes the increasing importance of green supply chain management due to

environmental concerns and regulatory pressures. The methodology includes a literature

review on supplier selection criteria, emphasizing green criteria, and the application of

multi-criteria decision-making methods. The study highlights the benefits of integrating

environmental considerations into supplier selection, such as reducing environmental

impact and achieving sustainability goals, while also acknowledging challenges like

supplier resistance and the complexity of gathering environmental data. The conclusion

underscores the necessity for businesses to adopt green practices in supplier selection to

ensure long-term sustainability and competitive advantage.

Keywords: green suppliers, evaluation, environment

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 05/03/24

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

Meeting ID: 426 722 8881

Password: 428821

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012