Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιάκης εργασίας κ. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/06/2024 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

 

Ονοματεπώνυμο: ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Αριθμός Μητρώου: 2021015004

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Startups): Προκλήσεις και Παράγοντες Επιτυχίας

Τίτλος στα Αγγλικά: Startups Challenges and Success Factors

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Στέλιος Τσαφαράκης

Πρώτο Μέλος: Φώτης Κίτσιος

Δεύτερο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) αποτελεί έναν από τους βασικούς κινητήρες οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, το οικοσύστημα των startups έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, παρά τις διάφορες οικονομικές προκλήσεις. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση των μηχανισμών χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα μας στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους, στην καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και των παραγόντων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους.

Στο πλαίσιο της εργασίας γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών των νεοφυών επιχειρήσεων και των μηχανισμών χρηματοδότησης στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους. Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελεί μέρος της έρευνας, με πρωταρχικό στόχο τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των προκλήσεων των νεοφυών επιχειρήσεων, ιδίως ως προς τις πηγές χρηματοδότησης και τους παράγοντες της ανάπτυξής τους.

Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ιδρυτικών ομάδων, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η έλλειψη χρηματοδότησης, η δυσκολία πρόσβασης στην αγορά και τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τα στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχία των startups, όπως η ποιότητα της ομάδας, η χρηματοδότηση και η δικτύωση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ενώ ακολουθεί η πρόσβαση σε ταλέντα, η συνεργασία, η δικτύωση με το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και η εκπαίδευση ιδρυτών και εργαζομένων.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις με ιδρυτές με προηγούμενη εμπειρία τείνουν να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης.

Επιπλέον, η ανάλυση επιβεβαιώνει τη συσχέτιση μεταξύ των προκλήσεων με τους παράγοντες της χρηματοδότησης και με τους παράγοντες της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων και παρέχει ανατροφοδότηση ως προς τις πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια

ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία.

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, διατυπώνονται προτάσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων και του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση είναι οι πιο σημαντικές στρατηγικές υποστήριξης για νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι κυβερνητικοί φορείς είναι ωφέλιμο να οργανώσουν συναντήσεις δικτύωσης για νεοσύστατες επιχειρήσεις με επενδυτές προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεργασία τους και να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας και τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα υποστηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα μέσω καθοδήγησης και παροχής συμβουλών. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση του τοπίου των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και να παράσχει χρήσιμες κατευθύνσεις για την υποστήριξη και ανάπτυξή τους. Περαιτέρω έρευνα προτείνεται σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που απαιτούνται για τη στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

Start-ups in Greece are key factors for the development of growth and competitiveness. Greece over the last eight years, following the European debt crisis, has had an unsustainable growth. This dissertation aims to explore the challenges and key determinants affecting the growth of start-ups, with a particular focus on funding. Start-ups play a pivotal role in innovation and economic development, but their success is hindered by various challenges. This study investigates the relationship between funding and start-up growth, identifying the factors that may influence financing at different growth stages.

This dissertation provides an overview of key characteristics of Greek start-ups. It presents the main sources of funding as well as actors and determinants in the innovation ecosystem supporting their growth. An online questionnaire addressed to Greek start-ups is part of the survey, with the primary aim of exploring the characteristics and challenges of start- ups especially as to the funding sources and determinants of their funding and growth.

The analysis of results demonstrates that the most important determinant of growth is access to funding followed by access to talent, collaboration and networking with the start-up ecosystem, and training of founders and employees. The analysis shows that start-ups with co-founders with prior experience tend to have a higher total amount of funding raised. Furthermore, the analysis confirms the correlation between challenges, determinants of funding and start-up growth and provides feedback as to the funding sources used at different growth stages, confirming entrepreneurial finance literature. The results highlight that the main barrier is associated with the government policy support for grants and credit and government regulations as to taxation and bureaucracy.

Training and mentoring are the most important strategies for supporting start-ups’ growth. Governments could organize pitching and information sessions for start-ups and investors in order to facilitate their collaboration and support their growth and sustainability. European Digital Innovation Hubs and European Networks support start-ups in their early steps through mentoring and counselling. Further research may also provide insights as to the policy measures required to support start-up growth and the innovation

ecosystem as a whole.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024

Ώρα: 14.00

 

Χώρος Εξέτασης Ηλεκτρονικά- https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012