07
Δεκ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας του φοιτητή Τρίαντου Αντώνιου-Σταύρου, Σχολής Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.003
Ώρα07/12/2018 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΜΣ 'ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ'
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εξεταζόμενος Μεταπτυχιακός φοιτητής: ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: «The use of aromatic biomarkers in the geochemical characterization of oil. Application to Prinos basin oils.»

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
ΚΑΘ. ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επιβλέπων)
ΚΑΘ. ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δρ. ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ (energean)

 

Περίληψη

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη γεωχημική αξιολόγηση του πετρελαίου με βάση τη σύνθεση του αρωματικού κλάσματος. Αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας - φασματοσκοπίας μάζας (GC-MS), για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αρωματικών συστατικών. Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε ένα σύνολο δέκα δειγμάτων από πέντε διαφορετικές γεωτρήσεις (K1, PN2, SK4, PB, και E1) της λεκάνης του Πρίνου (Ελλάδα). Η ανάλυση διεξήχθη χρησιμοποιώντας τον αναλυτή GC-MS GC: 7890Α, MS: 5975C της Agilent Technologies. Η ταυτοποίηση στηρίχθηκε στο φάσμα μάζας των συστατικών με το λογισμικό Qualitative Analysis B.07.00 και η ποσοτικοποίηση έγινε με το λογισμικό MS Quantitative Analysis B.07.00. Συνολικά 70 ενώσεις ταυτοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν ως βιοδείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ναφθαλενίων, κανταλενίου, διβενζοθειοφαινίων, φαινανθρενίων, ανθρακενίων, πυρενίων, περυλενίων, φλορανθρενίων, φλουορενίων και των χρυσενίων, συμπεριλαμβανομένων και των αλκυλιωμένων μορφών τους. Τα ευρήματα της ανάλυσης των αρωματικών βιοδεικτών επιβεβαιώνουν τις ήδη υπάρχουσες γεωχημικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη λεκάνη του Πρίνου και αποδεικνύουν ότι το πετρέλαιο είναι μη βιοαποικοδομημένο και ανώριμο. Επίσης το πετρέλαιο αυτό προέρχεται από σχηματισμούς ανθρακικών και σχιστολιθικών μητρικών πετρωμάτων, με περισσότερο χερσαία και λιγότερο θαλάσσια συνεισφορά οργανικού υλικού σε ένα περιβάλλον υψηλής αλατότητας. Επιπλέον, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες ως επί το πλείστον προέρχονται κυρίως από διεργασίες καύσης και λιγότερο από φυσικές βιολογικές πρόδρομες ενώσεις.

This study focuses on the geochemical evaluation of oils based on the composition of the aromatic fraction. A method was developed using Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS), for the qualitative and quantitative determination of the aromatic compounds. The method was applied on a set of ten samples from five different wells (K1, PN2, SK4, PB, and E1) of the Prinos basin (Greece). The analysis was carried out using the GC-MS analyzer GC: 7890A, MS: 5975C from Agilent Technologies. The aromatic compounds were identified based on their MS spectrum using Qualitative Analysis B.07.00 and quantified with MS Quantitative Analysis B.07.00 software packages. A series of 70 compounds were identified and evaluated as biomarkers, including naphthalenes, cadalene, dibenzothiophenes, phenanthrenes, anthracenes, pyrenes, perylene, fluoranthrenes, florenes, chrysenes and their alkylated versions. The findings of the aromatic biomarkers analysis certify the already existing geochemical information related to Prinos basin, and substantiate that the oils are nonbiodegradated and immature. They were formed in shale and carbonate source rock formations, with more terrestrial and less marine contribution of organic material, in a saline-hypersaline environment. In addition the polyaromatic hydrocarbons are found to be mostly combustion-derived and less from natural biological precursors.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012