11
Ιαν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής-Φαρμάκη Ελένη-Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.11
Ώρα11/01/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή:  Φαρμάκη Ελένη

Α.Μ.:  2015057397

Ημερομηνία Παρουσίασης:  11/01/2019

Ώρα:   12:00 

Αίθουσα: Κ2.Α11

Θέμα ΔΜΣ «Αξιολόγηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Μεσόγειο με την ενσωμάτωση των απόψεων των εμπλεκόμενων μερών μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης λήψης αποφάσεων​»

Title MSc «Assessment of sustainable urban mobility measures in the Mediterranean integrating stakeholders' viewpoint through multi-criteria decision making»

Επιβλέπων:  Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος

2. Επ. Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη

3. Επ. Καθηγητής Τρύφων Δάρας

Περίληψη:

Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των σύγχρονων μορφών μετακίνησης στο περιβάλλον και την υγεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τοπικές αρχές έχουν υιοθετήσει ενεργά νέες στρατηγικές βιώσιμης μετακίνησης. Πολλές μελέτες στον τομέα αυτό αξιολογούν πιθανά μέτρα με βάση τις αναγκές και τα χαρακτηριστικά αστικών περιοχών.

Στόχος της μελέτης είναι να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα κατά την επιλογή μέτρων βιώσιμης κινητικότητας, αξιολογώντας και κατατάσσοντας 11 μέτρα κινητικότητας για Ευρωπαϊκές τουριστικές αστικές περιοχές μετρίου μεγέθους σύμφωνα με 10 συγκεκριμένα κριτήρια, μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης και της μεθόδου PROMETHEE. Η συγκεκριμένη εργασία συνδέεται και με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CIVITAS DESTINATIONS, που συνδέει την κινητικότητα και τον τουρισμό και εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα κινητικότητας σε 6 τουριστικές νησιωτικές περιοχές.

Η ανάλυση ενσωματώνει επίσης τις απόψεις 6 Ευρωπαϊκών and 7 Ελληνικών ομάδων εμπλεκόμενων φορέων, αναδεικνύοντας τις προτιμήσεις τους και συγκρίνοντας την τελική κατάταξη των μέτρων στις επιμέρους ομάδες. Επιπλέον, το στοιχείο του τουρισμού έχει ενσωματωθεί στα εξεταζόμενα μέτρα, στα κριτήρια αξιολόγησης και στις εμπλεκόμενες ομάδες φορέων. Το δίκτυο φορέων του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS έχει εμπλακεί ενεργά στην διαμόρφωση των ομάδων φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι περισσότερες ομάδες ενδιαφερομένων φορέων σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο παρουσίασαν παρόμοιες κατατάξεις στα μέτρα κινητικότητας, ενώ μόνο οι ομάδες «Ακαδημαϊκά ιδρύματα» και «Εμπειρογνώμονες/ ειδικοί» παρουσίασαν τις περισσότερες διαφορές στην τελική τους κατάταξη σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας. Το μέτρο "Πρόγραμμα διαχείρισης της κινητικότητας και σχέδια μετακίνησης" κατατάχθηκε ως η πλέον κατάλληλη πολιτική για όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο και χαρακτηρίστηκε ως μια πολύ σταθερή επιλογή, μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας. Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα των ομάδων, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και στην ποιότητα ζωής, ενώ οι προτεραιότητες του τουριστικού τομέα επικεντρώθηκαν σε περιβαλλοντικά κριτήρια, αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ τουρισμού και μεταφορών και την συνολική επίπτωση στο περιβάλλον.

Συνολικά, η εργασία παρέχει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων μια προσέγγιση αξιολόγησης ώστε να διαχειρίζονται τις προκλήσεις της κινητικότητας σε τουριστικούς προορισμούς και προτείνει την ενσωμάτωση της άποψης των ενδιαφερομένων φορέων ως ένα απαραίτητο στοιχείο για τον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας.

Abstract:

Due to the identified environmental and health impacts of the current transport habits, a shift towards sustainable mobility is adopted by the European Commission and national and local authorities, that are actively establishing new policies. Numerous studies are exploring potential mobility solutions, taking into account the specific characteristics and needs of urban areas.

Aiming to address the complexity of prioritising the various mobility measures, this study performs an assessment of 11 sustainable urban mobility measures according to 10 criteria for European medium-sized touristic cities, through multi-criteria decision making, and more specifically, by using the PROMETHEE method. The study is also linked to the Horizon 2020 CIVITAS DESTINATIONS project, aiming to gap the link between tourism and mobility in 6 touristic insular areas with various mobility measures.

The study integrates the viewpoint of 6 European (EU) and 7 Greek (GR) stakeholder groups, identifying their interests and comparing their ranking on the selection of appropriate mobility policies. Moreover, tourism aspects are incorporated in the examined actions, the evaluation criteria selected and the stakeholders’ groups involved. The CIVITAS DESTINATIONS network was actively involved during the formation of stakeholders’ groups at European level.

Most EU and GR stakeholder groups presented very similar rankings, although Academic institutions and Mobility experts presented the most differences at EU and GR level. “Mobility management and travel plans” was ranked as the most suitable policy, for all EU and GR stakeholder groups, and was identified as a very stable option by a sensitivity analysis performed. In terms of interests, most EU and GR stakeholders give priority to the wellbeing of local communities and the quality of life, while tourism sector’s priorities were set on environmental criteria, acknowledging the links between tourism and transport-related pollution. 

Overall, the study provides an assessment approach for decision-makers that manage mobility challenges in tourist destinations and suggests the incorporation of stakeholders’ view as a vital element for sustainable mobility planning.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012