31
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Ελευθερίας Βλασιάδη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜ1 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ1.011
Ώρα31/01/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος Εργασίας: Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών κα δυνατότητες διαχωρισμού σιδηρομεταλλεύματος από την περιοχή Ρέντα-Αρολίθου (Ν. Ρεθύμνου).

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Αναπλ. Καθηγητής Γ. Αλεβίζος (επιβλέπων)

Καθηγητής Κ. Κομνίτσας

Μέλος ΕΔΙΠ Α. Στρατάκης

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και τις δυνατότητες εμπλουτισμού με βαρυτομετρικό και μαγνητικό διαχωρισμό του σιδηρομεταλλεύματος της περιοχής Ρέντα-Αρολίθι (Νομός Ρεθύμνου).

Στην περιοχή Ρέντα-Αρολίθι υπάρχει σιδηρομετάλλευμα που απαντάται με μορφή φακοειδών σωμάτων ή με μορφή φλεβών πάνω στη ζώνη επαφής Φυλλιτών-Χαλαζιτών. Το μετάλλευμα είναι λειμωνιτικού τύπου με σπογγώδη υφή. Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά του σιδηρομεταλλεύματος είναι γκαιτίτης, χαλαζίας και δευτερευόντως αιματίτης, γραφίτης και σιδηροπυρίτης. Η δομή του μεταλλεύματος χαρακτηρίζεται γενικά ως εμπλεκτική διακοκκώδης. Η χημική εξέταση των αρχικών δειγμάτων έδειξε ότι η συγκέντρωση του Fe2O3 κυμαίνεται από 7.16 % έως 49.98%, ενώ του SiO2 κυμαίνεται από 24.43 % έως 77.89%. Η χημική εξέταση των κοκκομετρικών κλασμάτων έδειξε ότι η συγκέντρωση του Fe2O3 κυμαίνεται από 17.02 % έως 36.68 %, ενώ η συγκέντρωση του SiO2 κυμαίνεται από 42.18 % έως 66.39 %.

Μετά από διαδικασία θραύσης με σιαγωνωτό σπαστήρα και κοσκίνισης του αρχικού δείγματος προκύπτουν κοκκομετρικά κλάσματα (-8+4 mm), (-4+1 mm), (-1+0.250 mm), (-0.250+0.063 mm) και (-0.063 mm), που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των μεθόδων εμπλουτισμού.

Για τις δοκιμές εμπλουτισμού χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι του βαρυτομετρικού και του μαγνητικού διαχωρισμού. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν μέσω χημικών και ορυκτολογικών αναλύσεων και με μικροσκοπική παρατήρηση.

Τα αποτελέσματα της  δοκιμής του βαρυτομετρικού διαχωρισμού του σιδηρούχου μεταλλεύματος έδειξαν ότι μεγαλύτερη συγκέντρωση σιδήρου σημειώθηκε στα βαριά προϊόντα των δυο χονδρότερων κοκκομετρικών κλασμάτων (-8+4 mm) και (-4+1 mm) με ποσοστό 67.71% και 66.77%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερο ποσοστό SiO2 σημειώθηκε στα ελαφριά προϊόντα των λεπτότερων κοκκομετρικών κλασμάτων (-1+0.25 mm) και (-0.250+0.063 mm) με ποσοστά 79.31% και 74.77%, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής του μαγνητικού διαχωρισμού του σιδηρούχου μεταλλεύματος έδειξαν ότι μεγαλύτερη συγκέντρωση σιδήρου σημειώθηκε στο μαγνητικό προϊόν 1 στα δύο μικρότερα κοκκομετρικά κλάσματα (-1+0.250 mm) και (-0.25+0.063mm) με ποσοστό 63.01% και 53.18% αντίστοιχα.

Γενικά οι δοκιμές εμπλουτισμού έδειξαν ότι στο βαρυτομετρικό διαχωρισμό καλύτερη απόδοση ως προς την περιεκτικότητα είχαμε στα  δύο πρώτα χονδόκοκκα κλάσματα ενώ ως προς την κατανομή καλύτερη απόδοση είχαμε στα δύο τελευταία (λεπτόκοκκα) κλάσματα. Στο μαγνητικό διαχωρισμό καλύτερη απόδοση ως προς τη χημική ανάλυση είχαμε στο κλάσμα (-1+0.250 mm) ενώ ως προς την κατανομή είχαμε στο λεπτότερο κλάσμα .  ​

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012