04
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας -Κοκολάκης Πέτρος-Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.7
Ώρα04/02/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κοκολάκης Πέτρος

Α.Μ.: 2013050034

Ημερομηνία Παρουσίασης: 4/2/2019

Ώρα: 12:00

Αίθουσα: Κ2.Α7 (Τηλεδιασκέψεων)

Θέμα «Η επίδραση της πίεσης στην αποδοτικότητα βιολογικών και χημικών μέσων διασποράς»

Title «Effect of pressure on the efficiency ofbiological and chemical dispersants »

Επιβλέπων:Καλογεράκης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. (Καθηγητής) Καλογεράκης Νικόλαος

2. (Καθηγητής) Πασαδάκης Νικόλαος

3. (Δρ.) Αντωνίου Ελευθερία

Περίληψη:

Τα πετρελαϊκά προϊόντα παράγονται και καταναλώνονται παγκοσμίως όλο και περισσότερο ενώ αυξάνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παρά τα μέτρα πρόληψης, παραμένει ο κίνδυνος σημαντικών διαρροών πετρελαίου. Η χημική σύνθεση, οι ιδιότητες του διαφεύγοντος πετρελαίου και οι συναφείς αντιδράσεις που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, διέπουν τη μοίρα, τη συμπεριφορά και την επίδρασή τους στα θαλάσσια περιβάλλοντα. Οι πετρελαιοκηλίδες προκαλούν μεγάλη ανησυχία λόγω της μακροπρόθεσμης σημαντικής βλάβης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται η αποτελεσματικότητα τεσσάρων διασκορπιστικών ουσιών στη διαλυτοποίηση του πετρελαίου αρχικά σε ατμοσφαιρική πίεση όπως ορίζει το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος της Αμερικής (EPA) και ακολούθως σε συνθήκες πίεσης 25, 50, 75, 100 bar, προσαρμόζοντας το πρωτόκολλο της EPA με χρήση αντιδραστήρα υψηλής πίεσης. Στόχος αυτής της διερεύνησης, είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο αποτελεσματικά δρουν οι τασιενεργές ουσίες σε περιβάλλον υποθαλάσσιας πίεσης. Με βάση τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας των ουσιών στη διαλυτοποίηση του πετρελαίου που θα προκύψουν θα αξιολογηθούν ως προς τα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν.

Abstract:

Petroleum products are increasingly being produced and consumed worldwide, while environmental impacts are increasing. Despite the precautionary measures, there is the risk of significant oil spills. The chemical composition, the properties of escaping oil and the associated weather-related reactions govern their fate, behavior and impact on marine environments. Oil spills are a cause of great concern due to the long-term significant damage to marine ecosystems. This diploma thesis examines the effectiveness of four dispersants in oil dispersion initially at atmospheric pressure as defined by the EPA protocol and subsequently under pressure conditions of 25, 50, 75, 100 bar, adapting the EPA protocol using a high pressure reactor. The purpose of this investigation is to determine the effectiveness of surfactants in an underwater pressure environment. Based on the results of the efficiency of the oil dispersing substances that will emerge, they will be evaluated for the advantages they present.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012