12
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής -Κοντογιάννης Αλέξανδρος-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.1
Ώρα12/07/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Αλέξανδρος Κοντογιάννης       

Α.Μ.: 2009050050 

Ημερομηνία Παρουσίασης:12/7/2019. 

Ώρα: 11:00.

Αίθουσα: Κ2 Α1. 

Θέμα «Αξιολόγηση βιο-τασιενεργών ουσιών με την μέθοδο Baffled Flask Test»

Title «Biosurfactants evaluation using the Baffled Flask Test»

Επιβλέπων: Καλογεράκης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καλογεράκης Νικόλαος

2 Πασαδάκης Νικόλαος    

3 Αντωνίου Ελευθερία

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Με την πάροδο των χρόνων αυξάνεται όλο και περισσότερο, η χρήση του πετρελαίου και των προϊόντων  του, αλλά και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο παραμένει η κυριότερη πηγή. Οι συνέπειες των πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο περιβάλλον ήταν και παραμένουν ανησυχητικές λόγω των σοβαρών και μακροχρόνιων συνεπειών τους. Πρόσφατο ακόμα είναι το περιστατικό του Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού, που μας υπενθύμισε πως πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και ετοιμότητα, καθώς ο κίνδυνος παραμένει. Η αποτελεσματικότητα των χημικών διασκορπιστών ως τρόπο αντιμετώπισής των πετρελαιοκηλίδων, είναι γνωστή. Παραμένουν όμως χημικής προέλευσης και αφού ολοκληρώσουν τον σκοπό τους, μπορούν να γίνουν τοξικοί προς τη θαλάσσια ζωή και το περιβάλλον που εφαρμόστηκαν. Οι βιοτασιενεργές ουσίες, δηλαδή βιολογικά παραγόμενοι διασκορπιστές, αποκτούν όλο και περισσότερη προσοχή. Μπορούν να λειτουργήσουν ως αντικαταστάτες των ήδη χρησιμοποιούμενων χημικών διασκορπιστών και είναι πολύ πιο φιλικοί προς το περιβάλλον που θα εφαρμοστούν. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά γίνεται βιβλιογραφική καταγραφή της συμπεριφοράς, εξέλιξης και των επιπτώσεων των πετρελαιοκηλίδων, καθώς και περίληψη των βασικών μηχανισμών εξυγίανσης τους. Κυρίως όμως αφορά την πειραματική διεργασία Baffled Flask Test, που έχει ως σκοπό τον έλεγχο της αποδοτικότητας συγκεκριμένων βιοτασιενεργών ουσιών, στην αφαίρεση πετρελαιοκηλίδων. Συγκεκριμένα γίνεται ο έλεγχος δύο ειδών πετρελαίου του Weathered Crude και IFO 180, ενώ τα βιοτασιενεργά που εξετάζονται είναι τα New Cherry, Oil Be Gone, BB 1000, Experimental Dispersant και New Dispersant καθώς και το χημικό τασιενεργό Marichem, που είναι μη τοξικό προς το θαλάσσιο περιβάλλον.

Abstract:

(Αγγλικά)

As years pass, the use of petroleum and its byproducts continues to increase. And so does the potential environmental damage. Even though petroleum is tried to be replaced as an energy source, it still remains as the main energy source. The consequences of oil spills in marine environment were and still are very troubling, as they can be severe and long term. The Deepwater Horizon oil spill, also called Gulf of Mexico oil spill, is still very recent and reminds us that we must  be ready and vigilant as the danger of oil spills persists. The effectiveness of dispersants is well known, in treating oil spills. Still dispersants remain of chemical origin and after they are used to treat oil spills, they could be dangerous to marine life and their environment. So, biodispersants, dispersants that are biologically produced, gain further and further attention. They act as replacements of their chemical counterparts but are much friendlier to the environment that they  will be applied. In this thesis, the properties, fate and consequences of oil spills are recorded, as well as the basic mechanisms of dealing with them. The thesis main purpose is the test of effectivity of certain bio-dispersants, with the Baffled Flask Test method, as a mean of oil spill removal. Two types of oil are being tested, the Weather Crude and IFO, while the bio-dispersants that are being tested are New Cherry, Oil be Gone, BB 1000, Experimental Dispersant and New Dispersant and the chemical Marichem, which is non-toxic to marine environment.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012