04
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Στάμελου Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/12/2019 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθμός Μητρώου:              2001010038

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλος στα Αγγλικά:            MECHANICAL RECYCLING OF CLOTHING PRODUCTS-

                                              CASE  STUDY  IN GREECE

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρώτο Μέλος:            ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

Δεύτερο Μέλος:          ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Την σημερινή εποχή τα απόβλητα θεωρούνται ένα σοβαρό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα για όλες τις σύγχρονες οικονομίες. Με όλο και μεγαλύτερο ρυθμό, τα παραγόμενα στερεά απορρίμματα από γραφεία και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία) καθώς και από νοικοκυριά αυξάνουν. Μεταξύ αυτών των στερεών αποβλήτων συγκαταλέγονται και τα προϊόντα ένδυσης που τις περισσότερες φορές οδηγούνται ως παλιά και φθαρμένα σε κάδους αλλά και άλλες φορές ως καινούργια και μερικώς χρησιμοποιημένα. Τα απόβλητα προϊόντων ένδυσης αποτελούν ένα ποσοστό των συνολικών παραγόμενων αστικών απορριμμάτων. Μάλιστα, το πρόβλημα ολοένα και γίνεται μεγαλύτερο καθώς με την ανάπτυξη της βιομηχανίας μόδας, αυξάνει και ο όγκος των συγκεκριμένων αποβλήτων.

    Τεχνικές διαχείρισης όπως η υγειονομική ταφή και η αποτέφρωση, μπορούν να οδηγήσουν σε μια εν μέρει μείωση του όγκου των εκατομμυρίων τόνων υφασμάτων που πετιούνται ως απορρίμματα. Ωστόσο με αυτές τις τεχνικές, περιβαλλοντικές συνέπειες δύναται να λάβουν χώρα με ενδεχόμενη ρύπανση υπόγειων υδάτων, με την έκλυση οσμών, με εκπομπές τοξικών ρύπων και διοξινών. Επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία μπορεί να υπάρξουν επίσης. Επίσης δεν συμβαίνει και ανάκτηση της πρώτης ύλης και επιστροφή της στην βιομηχανία, όπως αυτό μπορεί να συμβεί με την τεχνική διαχείρισης της ανακύκλωσης.

   Σε αυτήν την διατριβή θα αναλυθεί η έννοια της ανακύκλωσης, η αξία της και οι τρόποι με τους οποίους αυτή η τεχνική μπορεί να λάβει χώρα. Mεγαλύτερη προσοχή θα δοθεί σχετικά με την διαδικασία με την οποία διεξάγεται η μηχανική ανακύκλωση ενδυμάτων και στο τι γίνεται στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Εκτενής αναφορά θα δοθεί και στις χρήσεις των ινών που προέρχονται μετά την μηχανική ανακύκλωση διαφορετικών υλικών υφασμάτων. Αυτές οι ανακυκλωμένες ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πίσω στην βιομηχανία υφασμάτων αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και για την παραγωγή νέων διαφορετικών τύπων προϊόντων.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

Νοwadays the waste is considered a crucial, environmental, economic and social problem for all the modern economies. With a growing rate, solid sewage produced from offices and institutions (schools, hospitals) as well as from household increases. Among this solid waste, textile products are included, which in most cases are led into cans as old and damaged but also in many times are led as new and not much consumed. Τextile waste is considered to be a percentage of the total, produced municipal waste.  Τhe problem becomes even greater, as with the development of the fashion industry the total volume of this particular waste increases.

Management techniques as landfill and incineration, could lead in a reduction of the volume of million tones of textiles which are thrown as sewage. Nevertheless with these techniques, environmental consequences could take place with a possible pollution of the underground water, with a toxic odor release, with a release of contaminants and dioxins. Consequences for the human health could occur too. Also with these methods, the recovery of raw material and its return to industry is not achieved, as this could differently happen with the recycling management technique.

Ιn this thesis, the essence of recycling will be analyzed, its value and the ways that this technique could take place. Greater focus will be given concerning the procedure into which the mechanical recycling of cloths takes place and what happens abroad but and also in Greece. Εxtended report will also be given to the uses of the fibers which come out after mechanical recycling of clothes of different materials. Such recycled fibers could return back to the textile industry but and they could also be used for the production of new different types of products.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             4/12/2019

Ώρα:                                      11:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CAD

Κτίριο:   

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012