18
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας Ουαλίντ Ντάουα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα18/12/2019 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ουαλίντ Ντάουα

Τίτλος: Το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα

Title: The model of tourism development in Egypt and Greece, from the 1950s to the present

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 17.00 μ.μ.
Κτίριο Κ4, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος

Επίκουρη Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα

Αναπληρωτής Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα, εξετάζοντας τις αναλογίες και τις συγκλίσεις μεταξύ τους. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, ‘Εισαγωγή’,  παραθέτεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας, τα εργαλεία της έρευνας και η μέθοδος. Εκτός από τη μέθοδο συλλογής στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε η ερμηνευτική μέθοδος, με σκοπό την συγκρότηση της εργασίας σε δύο μέρη (θα αναλυθούν εκτενέστερα στο δεύτερο κεφάλαιο), και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ‘Ευρήματα’, αναλύονται δύο βασικοί άξονες, ‘Η ιστορική εξέλιξη του τουρισμού στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο’, από τη δεκαετία του ‘50 έως σήμερα’, όπου αποτελεί τον κύριο κορμό της εργασίας και ‘Η χαρτογράφηση του τουρισμού’ με τα παραδείγματα της Αλεξάνδρειας, της Βόρειας Ακτής της Αιγύπτου και της Κρήτης. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος, γίνεται μία αναφορά στις απαρχές της τουριστικής ανάπτυξης στην Αίγυπτο (19οςαιώνας-20ος αιώνας) καθώς αναλύεται εκτενέστερα το πολιτικό έργο (όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού) των Α.Sadat, H.Mubarak και Εl Sisi στην Αίγυπτο και των Κ.Καραμανλή και Α.Παπανδρέου στην Ελλάδα μεταπολεμικά έως σήμερα. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται η πρακτική εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής των δύο χωρών, μέσω της παράθεσης και της ανάλυσης συγκεκριμένων εθνικών στρατηγικών σχεδίων τουρισμού, με σκοπό την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων στο τρίτο κεφάλαιο. Διαπιστώνεται ότι, τόσο η Αίγυπτος όσο και η Ελλάδα, στηρίζουν την ιστορική τους παράδοση στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής εξέλιξης και πολιτιστικής τους ανάπτυξης.
To φαινόμενο ‘’ήλιος και θάλασσα’’, επικρατεί στην προώθηση του τουριστικού μοντέλου σήμερα, μέσω του μαζικού τουρισμού.
Συγκεκριμένα στην Αίγυπτο, διαπιστώνεται ότι οι διαρκείς πολιτικές ανακατατάξεις και οι αλλαγές των πολιτικών προσώπων, λειτούργησαν ανασταλτικά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και στην Ελλάδα ο παράγοντας της γραφειοκρατίας, λειτουργεί ανασταλτικά στην εκπόνηση των σχεδίων.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012