Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Απρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής κ. Νικολιδάκη Δέσποινας, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/04/2020 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Νικολιδάκη Δέσποινα

Αριθμός Μητρώου: 2018019004 

 

Τίτλος στα Ελληνικά: « Αξιολόγηση Συστημάτων Υγείας στις Χώρες του ΟΟΣΑ»

Τίτλος στα Αγγλικά1: « Assessment of Health System in OECD  Countries»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος 

Πρώτο Μέλος : Δούμπος Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος: Ματσατσίνης Νικόλαος 

 

     Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Με την παγκόσμια οικονομία να λειτουργεί σε άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, αναπόφευκτες είναι οι συνέπειες στο τομέα της υγείας. Επιπλέον, σε ολόκληρο τον κόσμο προκύπτει ολοένα και πιο έντονα η ανάγκη για επενδύσεις στον κρίσιμο τομέα της υγείας όπως οι υποδομές, οι υπηρεσίες υγείας κ.ο.κ. εξαιτίας της αυξημένης γήρανσης του πληθυσμού και της εισαγωγής της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας. Η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, εξαρτάται από το βαθμό ευκολίας της προσαρμογής τους στις τρέχουσες ιδιαιτέρες συγκυρίες και εξελίξεις σε οικονομικό κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Έτσι, η έννοια της αξιολόγησης των συστημάτων υγείας αποτελεί πλέον το κεντρικό ζήτημα των χωρών, που αποκτά συνεχώς, μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους και, κατά συνέπεια, του τρόπου βελτίωσής τους. Πρόκειται για σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει στατιστικές μετρήσεις, εις βάθος ανάλυση και ανάπτυξη απτών δράσεων. Η ορθή αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας επιτυγχάνεται μέσω κοινών δράσεων διαφόρων παραγόντων, όπως των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των στατιστικών υπηρεσιών, των ερευνητών, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των ασθενών.

Με γνώμονα τις απαιτήσεις της εποχή μας, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθούν και να αξιολογηθούν τα συστήματα υγείας ώστε να συγκριθούν εφαρμογές πολιτικής της υγείας, να απαντηθούν τα κοινά προβλήματα των συστημάτων υγείας, να προσδιοριστούν οι καλές πρακτικές και να συντονιστούν οι εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές υγείας.

Για να φέρουμε σε πέρας το σκοπό της έρευνας μας χρησιμοποιήσαμε τις 36 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και εφαρμόστηκε η πολυκριτήρια μέθοδος TOSPIS με τη βοήθεια αριθμοδεικτών υγείας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω σε υπάρχουσες ερευνητικές μελέτες, σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας της παρούσας διπλωματικής ερευνάς. Το εγχείρημα της αξιολόγησης των συστημάτων υγείας των χώρων ΟΟΣΑ που πραγματοποιείται με τη χρήση της πολυκριτήριας μεθοδολογίας TOPSIS, κάνει χρήση των εξής κριτηρίων: κατάσταση υγείας, δαπάνες υγείας, χρήση υγειονομικής περίθαλψης, ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, πόροι υγείας, φαρμακευτικές δαπάνες και κοινωνική προστασία.

 

Λέξεις - Κλειδιά: σύστημα υγείας, ποιότητα, κατάσταση υγείας, προσδόκιμο ζωής, θνησιμότητα, δείκτες, περίθαλψη, δαπάνη, δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, ιδιωτικές πληρωμές, φάρμακα, δομές ,απασχόληση.

 

     Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 27/04/20

Ώρα: 12.00 μμ

 

     Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: ………………………………………

Κτίριο:  ………………………………………

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012