Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Ιουν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Σελέκου Κωνσταντίνας , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως
Ώρα05/06/2020 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Experimental Procedures for Petroleum Asphaltenes Determination and Characterization

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:
Καθηγητής Νίκος Πασαδάκης, Σχολή ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης (Επιβλέπων)
Καθηγητής Νικόλαος Βαρότσης, Σχολή ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Δρ. Δημήτριος Μαρινάκης, Σχολή ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Περίληψη:
Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει πληροφορίες από δημοσιευμένα άρθρα σχετικές με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ασφαλτενίων. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη μια γενική εικόνα για το τι είναι τα ασφαλτένια καθώς και τα βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τους επιστήμονες από τα μέσα του ’19 αιώνα έως και σήμερα. Αρχικά, δίνονται βασικές πληροφορίες σχετικές με τις ιδιότητες των ασφαλτενίων ενώ παρατίθενται οι δύο προσεγγίσεις σχετικά με την φυσικοχημική συμπεριφορά τους (solubilityκαι colloidalapproach). Στη συνέχεια, αναφέρονται οι αναλυτικές μέθοδοι και τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους επιστήμονες για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό των δομών αυτών ενώ τέλος δίνονται τα μοντέλα που προσδιορίζουν το σχηματισμό των ασφαλτενίων,  λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες καθώς και τις θερμοδυναμικές διεργασίες που επικρατούν κατά τον σχηματισμό τους.   

 

Summary:
In this study information is included about the determination and the characterization of asphaltenes as it was published in the previous decades. Specifically, the purpose of the study is to collect and to give to the readers a general idea about the definition of the asphaltenes and their basic characteristics, as they have been determined by scientists from the middle ’19 century until now. Firstly, basic information is given about the properties of the asphaltenes and two approaches which are associated with asphaltene physicochemical behavior (solubility and colloidal approach) are also highlighted.  Furthermore, the analytical methods and techniques which are used by scientists for asphaltenes detection and characterization are mentioned. Finally, two models that can determine the asphaltenes precipitation taking into account the prevailing experimental conditions and the thermodynamical effects in asphaltene are given.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012