Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας κ. Μαυρομιχάλη Αλεξάνδρας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/07/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Τίτλος;Χωρικές και αντιληπτικές μεταγραφές της αστικής διαδρομής στην αρχιτεκτονική 
Title:Spatial and perceptual transcriptions of urban parameters in architecture 

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 11 π.μ.
Μέσω τηλεδιάσκεψης
https://tuc-gr.zoom.us/j/8292049171?pwd=RjdwNTVYRFJ4V2J1VDFIQWxHbDc3dz09


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.: Δήμητρα Χατζησάββα(επιβλέπουσα)
Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Τσακαλάκης 
Αναπλ. Καθ. Αλέξιος Τζομπανάκης 


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται το θέμα της μεταγραφής της αστικής διαδρομής στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. Στόχος είναι η κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων που θέτουν την δομή της αστικής πορείας ως βασικό συνθετικό εργαλείο για την αρχιτεκτονική, καθώς και η ανάδειξη του τρόπου και των μέσων με τα οποία πραγματοποιείται το πέρασμα από την κλίμακα του αστικού χώρου στον αρχιτεκτονικό. Για τον σκοπό αυτό, επιχειρείται η ανάγνωση των νοητικών και χωρικών συσχετίσεων ανάμεσα στον παραγόμενο αρχιτεκτονικό χώρο και την αστική συνθήκη. Η μέθοδος διερεύνησης του θέματος περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την περιπλάνηση, τον αρχιτεκτονικό περίπατο, τους ενδιάμεσους μεταβατικούς χώρους, την αστική τυπολογία και μνήμη.
Η εργασία διαιρείται σε δυο κεφάλαια. Το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο περιστρέφεται γύρω από την σημασία της έννοιας της περιπλάνησης ως αστική και χωρική συντεταγμένη κατά τον εικοστό αιώνα. Το δεύτερο και βασικό κεφάλαιο εξετάζει την εμπλοκή της αστικής συνθήκης στην αρχιτεκτονική και επικεντρώνεται στις σύγχρονες μεταγραφές των αστικών παραμέτρων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η ενότητα πλαισιώνεται με αναφορές σε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αρχιτεκτόνων με σκοπό να αναδειχτούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος.

Abstract 

The subject of the following research study is the transcription of urban factors in contemporary architecture. The task is to understand the theoretical approaches which set the structure of urban fabric as the basic synthetic tool for architecture, as well as the method and means that manage to accomplish this corresponding between city and architecture. For this purpose, the study attempts to read the cognitive and spatial correlations between the produced architectural space and the urban condition. The investigative method includes bibliographic research about wandering in the city, the architectural promenade, the in-between transitional spaces and the urban typology and memory. 
The thesis is structured in two chapters. The first introductory chapter is about the meaning of wandering as an urban and architectural activity in the 20th century. The second and main chapter studies the involution of urban condition in architecture and focuses on the contemporary transcripts of the urban parameters in the architectural design. This chapter is based mainly on references of representative examples of architects, with the purpose to emerge the different approaches of the subject. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012