Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας εργασίας κ.Καπάκα Ιωάννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/07/2020 10:00 - 11:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο:ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΑΚΑ
 
Τιτλος:Kos [i]n Effect: Homad 
Η ροή ως εργαλείο αφήγησης του περιβάλλοντος και του προσωρινού/μονίμου κατοικεῖν 
Title:Flow as a tool for narrating the environment, as well as the temporary/permanent inhabitation 
@ Πυλί, Κως  

 
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 10.00 π.μ. 


 
Εξεταστική Επιτροπή 
 
 Αναπλ.καθ.: Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων) 
 Επίκ.Καθ.:Παναγιώτα Καραμανέα 
 Αναπλ. Καθ.: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας 
 
 
 
Περίληψη 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά μία ημιπεδινή περιοχή – μεταίχμιο ανάμεσα στον ορεινό οικισμό Πυλίου της Κω και του hotspot (ΚΥΤ) που δημιουργήθηκε στην τελευταία το 2016, λόγω της έντονης προσφυγικής ροής και της εγγύτητας του νησιού με τα τουρκικά παράλια.  
Η μεταβλητή κατάσταση του τελευταίου, η στασιμότητα του Πυλίου και ο χαρακτήρας της περιοχής μελέτης αναβλύζουν την έννοια της ροής ως εργαλείο σύνθεσης.  
Προτείνεται η δημιουργία ενός περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τοποσήμου στον άξονα που συνδέει τις δύο καταστάσεις, του οποίου ο αστικός χαρακτήρας μεταβάλλεται ανάλογα με την αφήγηση (ρωγμές) του τόπου. Επιπλέον, αναδεικνύονται νέες οικιστικές “διακλαδώσεις” του άξονα – νευρώνα ανάπτυξης του οικισμού, οι οποίες και πάλι υποτάσσονται ή μη στη μορφολογία του εδάφους και τον χαρακτήρα της εκάστοτε απόληξης. Προκύπτουν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας και το Πυλί αναζωογονείται, ενώ κατέχει πλέον ενεργό ρόλο στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού και προάγει, ταυτόχρονα, με πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, την πολυπολιτισμικότητα που διακατέχει το νησί. Έτσι, συνεχίζεται αέναα η γοητεία της παλινδρόμησης – συνύφανσης  του σταθερού με το μεταβλητό˙ της στιβαρότητας της φύσης με την ολισθηρότητα του υγρού στοιχείου.  
 
 
Abstract 
 
This dissertation concerns a semi-lowland area – a boundary between the mountainous settlement of Pyli of Kos and the hotspot (Reception and Identification Center) created in the latter in 2016, due to the intense refugee flow and proximity of the island to the turkish coast. 
The variable state of the latter, the stagnation of Pyli, as well as the character of the study area spout the notion of flow as a synthesis tool. 
It is proposed to create an environmental and cultural landmark on the axis that connects the two conditions, whose urban character swifts depending on the narration (cracks) of the site. In addition, new residential "branches" of the axis, the pillar of development for the settlement, are highlighted, which once again or not are subject to the morphology of the soil and the character of each end. New channels of communication emerge and Pyli is revitalized, while both playing an active role in alternative forms of tourism and promoting, in a way unprecedented for the greek standards, the multiculturalism for which the island is known for. Thus, the charm of the retrogression – interweaving of the constant with the variability continues perpetually˙ the robustness of nature and the lubricity of the liquid element. 
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012