Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ουζούνη Γεωργίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/07/2020 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ουζούνης Γεώργιος

Τίτλος:Χώρος και οικολογία του μετα-ουμανιστικού φύλου
Τitle:Space and ecology for the posthuman gender 

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 14.00μ.μ.
 https://tuc-gr.zoom.us/j/8292049171?pwd=RjdwNTVYRFJ4V2J1VDFIQWxHbDc3dz09 


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ.καθ.:Χατζησάββα Δήμητρα (Επιβλέπουσα) 
Αναπλ.καθ.:Ουγγρίνης Κωσταντίνος - Αλκέτας
Αναπλ.καθ.:Τζομπανάκης Αλέξιος 


Περίληψη


  Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η χαρτογράφηση των σχέσεων χώρου και φύλου, μέσω της σεξουαλικότητας, του σώματος, του λόγου, της υλικότητας και της μετα-ανθρώπινης σκέψης. Θεωρητικό υπόβαθρο αποτελεί η σύγχρονη φεμινιστική, queer και τρανς- θεωρία, ως προς την ανάγνωση και παραγωγή του έμφυλου και μη χώρου.

   Στην πρώτη ενότητα αναλύονται εν συντομία οι βασικές θεωρητικές τοποθετήσεις και οι κρίσιμες μετατοπίσεις πάνω σε θέματα φύλου. Ειδικότερα, επιχειρείται η καταγραφή της εξέλιξης της έννοιας του φύλου χρονολογικά και η στροφή του ενδιαφέροντος από το βιολογικό φύλο ‘γυναίκα’ (1960), στο κοινωνικό φύλο (1970), στην ομόφυλη σεξουαλικότητα και στο σώμα (1980 - 90) με τις συμβολές των σπουδών φύλου, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας και της φεμινιστικής θεωρίας.

   Στην συνέχεια, ερευνάται η στροφή των προσεγγίσεων φύλου στο σώμα και τον λόγο. Συγκεκριμένα παρατίθενται οι μεταδομιστικές προσεγγίσεις φύλου της μετα-ανθρώπινης συνθήκης μέσα από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ως απόρροια του σχήματος σκέψης ‘’γίγνεσθαι γυναίκα’’, καθώς και οι κυβερνοφεμινιστικές προσεγγίσεις φύλου σε σχέση με τον ψηφιακό χώρο. Επιπρόσθετα, αναλύεται η θεωρία της επιτελεστικότητας καθώς και οι αναγνώσεις φύλου που πραγματοποιήθηκαν με την συμβολή της queer και τρανς-θεωρίας. 

   Στην δεύτερη ενότητα, επιχειρείται η διερεύνηση των σύγχρονων θεωριών περί φύλου σε συνάρτηση με το θεωρητικό ρεύμα του Νέου υλισμού, του Ξενοφεμινισμού καθώς και των Μετα-ουμανιστικών φεμινιστικών προσεγγίσεων, σε συνδυασμό με την αναδυόμενη απειλή του ‘ανθρωπόκενου’. Το φύλο εξερευνάται πέραν του στερεοτυπικού λόγου μέ-σα από την διερεύνηση των  εννοιών της υλικότητας, της αλλοτρίωσης και του μετα-ανθρώπινου.

  Στην τρίτη ενότητα, εξετάζεται η στροφή από την queer στην trans κατανόηση του έμφυλου χώρου και στην συνέχεια αναλύεται η έννοια της αρχιτεκτονικής οικολογίας. Η εργασία ακολουθεί χωρικά το πέρασμα από την ταυτότητα στις σύγχρονες θεωρήσεις χώρου της μεταδομιστικής και μεταουμανιστικής σκέψης, με την συμβολή των σύγχρονων αντι-λήψεων για το σώμα, την ύλη, το φύλο και την οικολογία.
 
  Ειδικότερα, σε σχέση με το φύλο και την queer θεωρία, χαρτογραφείται το πέρασμα από την ταύτιση της queer ταυτό-τητας με την gay ταυτότητα στο σύνολο των LGBTQ ταυτοτήτων και στην συνέχεια, η στροφή στην τρανς- θεωρία και η αντιμετώπιση της μετάβασης ως μια διαδικασία, ένα ‘’γίγνεσθαι με’’ που εκτείνεται μεταξύ των ειδών, των οικολογιών, αλλά και της ίδιας της ύλης. Η queer θεωρία λειτούργησε ως ενεργός παράγοντας συγκρότησης ταυτοτήτων μέσω του χώρου προσφέροντας εναλλακτικές αναγνώσεις του αστικού περιβάλλοντος ενώ η τρανς θεωρία εμπεριέχοντας το σώμα ως ενεργό παράγοντα δράσης, αποσταθεροποεί τα χωρικά και αρχιτεκτονικά όρια κατανόησης του χώρου. 

  Στην τελευταία ενότητα, παρατίθενται οι οικολογίες της αρχιτεκτονικής συγκεράζοντας την φεμινιστική με την μεταου-μανιστική σκέψη, την οικολογία, το φύλο και τις νέες (βιο)τεχνολογίες, επεκτείνοντας τα όρια κατανόησης της ύλης, του περιβάλλοντος και της ίδιας της αρχιτεκτονικής.


  
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012