Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κου Παύλου Πουταχίδη Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως
Ώρα13/07/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Analysis of historical data of accidents in oil production and transportation and their environmental impact.

 

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:
Καθηγητής Νίκος Πασαδάκης, Σχολή ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης (Επιβλέπων)
Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης, Σχολή ΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιωάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΥ

 

Summary:

In this work are described the most effective oil spill recovery and restoration methods that are used by the industry and the environmental impacts spills. The data that was selected in this work was selected with the criteria to be indicative of the global trends. The term oil spill is used to describe the spill of all petroleum products that may occur in an incident that can potentially harm the environment.
The measurement units were kept unchanged from the initial sources due to the lack of the properties of the fluids.
The biggest challenge in evaluating oil spill data, is the collection of it. There isn’t a body or an organization that collects from all the sources worldwide. Even though there are agencies on the national level worldwide, those collect and provide information that is often unconfirmed, an estimation or initial.
It is also described how certain incidents affected the legislation and technology to effectively reduce the number and volume of oil spills, and the current legislation regarding the recovery and response methods.
In the end are given recommendations for Greece.

 

Περίληψη:

Σε αυτήν την εργασία περιγράφονται οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι ανάκτησης και αποκατάστασης πετρελαιοκηλίδων που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία και τις διαρροές περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα δεδομένα που επιλέχθηκαν σε αυτήν την εργασία επιλέχθηκαν με τα κριτήρια για να είναι ενδεικτικά των παγκόσμιων τάσεων. Ο όρος πετρελαιοκηλίδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαρροή όλων των προϊόντων πετρελαίου που μπορεί να συμβούν σε ένα περιστατικό που μπορεί ενδεχομένως να βλάψει το περιβάλλον. Οι μονάδες μέτρησης διατηρήθηκαν αμετάβλητες από τις αρχικές πηγές λόγω της έλλειψης των ιδιοτήτων των υγρών. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την αξιολόγηση των δεδομένων διαρροής πετρελαίου, είναι η συλλογή τους. Δεν υπάρχει σώμα ή οργανισμός που συλλέγει από όλες τις πηγές παγκοσμίως. Παρόλο που υπάρχουν υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο παγκοσμίως, αυτές συλλέγουν και παρέχουν πληροφορίες που συχνά δεν επιβεβαιώνονται, ή αποτελούν μια εκτίμηση. Περιγράφεται επίσης πώς ορισμένα περιστατικά επηρέασαν τη νομοθεσία και την τεχνολογία για να μειώσουν αποτελεσματικά τον αριθμό και τον όγκο των πετρελαιοκηλίδων και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μεθόδους ανάκτησης και αντίδρασης. Στο τέλος δίνονται συστάσεις για την Ελλάδα.
 

 
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012