Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Λυγεράκης Φίλιππος-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα04/08/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Λυγεράκη Φιλίππου

Α.Μ.: 2015050029

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τρίτη 04/08/2020

Ώρα: 11:00

Αίθουσα:https://tuc-gr.zoom.us/j/93210701259?pwd=K2Y4NjFaZmphREpmQm01aEdnSVY3UT09

Θέμα «Συστήματα Αποθήκευσης σε Αυτόνομα Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακης Καταναλωσης»

Title «Energy Storage Systems in Autonomous Zero Energy Buildings»

Επιβλέπων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία

2 Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης

3 Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχάλης

Περίληψη:

Τα κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΜΕΚ) είναι πλέον ευρέως γνωστά και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε μεγάλο βαθμό με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ωστόσο πολλές περιοχές σε τοπικό αλλά και αρκετές χώρες σε εθνικό επίπεδο πασχίζουν από την έλλειψη δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργώντας την ανάγκη εφαρμογής κατάλληλων μέτρων στα κτίρια ΜΕΚ για την προσθήκη του χαρακτηριστικού της αυτονομίας. Όταν ένα κτίριο ΜΕΚ είναι αυτόνομο παράγει και αποθηκεύει την ενέργεια που απαιτεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, χωρίς την ανάγκη του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία μόλυβδου-οξέος,  μπαταρία λιθίου, μπαταρία ροής βαναδίου, με σφονδύλους, συμπιεσμένου αέρα, βαρυτικής επιτάχυνσης, αντλιοταμίευσης και υδρογόνου, σε κτίριο MEK αστικού ιστού, με αυτονομία τριών ημερών και με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων για την καταλληλόλητα ή όχι των υπό εξέταση αποθηκευτικών συστημάτων.

Abstract:

Zero Energy Buildings (ZEB) are widely known nowadays and are being used in a large scale worldwide in order to conserve both energy and resources. Although, many regions in local and many countries in national level are struggling from the lack of electrical grid, creating the need of adding extra features on ZEBs in order to give them the characteristic of autonomy. When a ZEB is autonomous, it produces and stores the energy it demands to cover its needs, without relying on the grid. So, in this study the energy storage systems that are being examined are lead-acid batteries, lithium batteries, vanadium flow batteries, compressed air system, gravitricity system, hydro pumped system and hydrogen fuel cell system, in a residential ZEB with three days autonomy, in order to produce conclusions about the appropriateness or not of the energy storage systems that are up for consideration.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012