Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Αυγ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής - Φυντικάκης Γεώργιος - Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα27/08/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή: Φυντικάκης Γεώργιος

Α.Μ.: 2016057418

Ημερομηνία Παρουσίασης: Πέμπτη 27/08/2020

Ώρα:  13:00

Link: https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09

https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09

 

Θέμα ΔΜΣ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Title MSc «Removal of antifungal pharmaceutical agents from aquatic matrix with AOPs »

Επιβλέπων: Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος (Επιβλέπων)

2 Παναγιωτιοπούλου Παρασκεύη (Επίκουρη Καθηγήτρια Μηχ.Περ.)

3 Κομνίτσας Κωνσταντίνος (Καθηγητής Σχολής Μηχ.Ο.Π.)

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Σήμερα η ρύπανση που προκαλείται από μία πληθώρα φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι φαρμακευτικές ουσίες σχεδιάζονται με τρόπο, ώστε να είναι βιολογικά ενεργές και να παραμένουν αμετάβλητες κατά τη χρήση τους από τον άνθρωπο. Επιπλέον, μέσα από επιστημονικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι οι συμβατικές μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων, όπως είναι και η δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία, είναι αναποτελεσματικές στη βίο - αποικοδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών. Επομένως, ο αυξανόμενος ρυθμός κατανάλωσης φαρμάκων, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η σταθερότητα των φαρμακευτικών ουσιών, έχει ως αποτέλεσμα αυτές να διοχετεύονται στο περιβάλλον όπως σε υπόγεια ύδατα, σε επιφανειακά ύδατα (λίμνες, ποτάμια και ρυάκια), σε θαλασσινά ύδατα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (εισροές και λύματα), εδάφη και ιλύς. Έχοντας την δυνατότητα να προκαλέσουν τόσο χρόνιες όσο και οξείες επιβλαβείς επιδράσεις στη φυσική χλωρίδα και πανίδα (όπως σε υδρόβιους οργανισμούς και στον άνθρωπο).

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων πέντε ετών από 2014 έως το 2019 σχετικά με την εμφάνιση των αντιμυκητιακών ουσιών στο περιβάλλον. Απεικονίζοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη μόλυνση περιβαλλοντικών διαμερισμάτων μέσων των   φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και τις προσπάθειες αποκατάστασης αυτών με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών.

Σκοπός λοιπόν της εν λόγω εργασίας είναι η σύντομη παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης στην ύπαρξη των αντιμυκητιακών ουσιών στο περιβάλλον. Επίσης, θα γίνει μία περιγραφή των πιθανών κινδύνων και των επιπτώσεων που δύναται να προκαλέσουν σε αυτό και κυρίως στους υδρόβιους οργανισμούς. Τέλος, θα παρουσιαστούν συγκεντρωτικά οι διάφορες μέθοδοι απομάκρυνσης αυτών, πέραν των συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις μελέτες που έχουν διεξαχθεί και αφορούν τη χρήση των Προηγμένων Διεργασιών Οξείδωσης (ΑΟΡs), όπως μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων  της οξείδωσης, της φωτόλυσης με χρήση UV ακτινοβολίας, της αποικοδόμησης με νανοδιήθηση συνδυασμένη με την αντίστροφη όσμωση και χρήση προηγμένων τεχνικών ηλεκτροχημικής διεργασίας (e peroxone) για την αποκατάσταση υδατικών περιβαλλοντικών συστημάτων τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες, επιβαρύνονται με μεγάλα φορτία αναδυόμενων ρυπαντικών ουσιών με συνέπεια την υποβάθμιση τους. Όπως είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα που πλέον έχουν αναδειχθεί ως μια νέα κατηγορία περιβαλλοντικού ρύπου. 

Λέξεις – Κλειδιά

Αντιμυκητιακά, Παρουσία αντιμυκητιακών στο περιβάλλον, Προηγμένες Διεργασίες Οξείδωσης _AOPs,

Abstract:

(Αγγλικά)

Today pollution caused by a multitude of medicinal substances used by human has been recognised as one of the major environmental problems. Medicinal substances are designed in such a way that they are biologically active and remain unchanged during human use. Moreover, scientific studies have shown that conventional wastewater treatment methods, such as secondary biological treatment, are ineffective in the biodegradation of medicinal substances. Therefore, the increasing rate of consumption of medicinal products, which has been observed in recent years and the stability of medicinal substances, results in them being channeled into the environment such as groundwater, surface water (lakes, rivers and streams), seawater, wastewater treatment plants (inputs and sewage), soils and sludges. Having the potential to cause both chronic and toxic harmful effects on natural flora and fauna (such as in aquatic organisms and humans).

This thesis will attempt a review of the literature of the last five years from 2014 to 2019 on the occurrence of antifungal substances in the environment. Representing the growing concerns about the contamination of environmental media compartments of medicinal products, as well as efforts to rehabilitate those using advanced technologies.

The purpose of this work is therefore to briefly present the current situation in the existence of antifungal substances in the environment. A description will also be made of the potential risks and effects they may cause on it, particularly aquatic organisms. Finally, the various methods of removing them will be presented in aggregate, in addition to conventional processing methods. Special reference will be made to the studies that have been carried out concerning the use of Advanced Oxidation Processes (AORS), such as methods, including oxidation, uv-based photolysis, nanofiltration degradation combined with reverse osmosis and the use of advanced electrochemical process techniques (e peroxone) to restore aquatic environmental systems which in recent decades have been burdened with large loads of emerging pollutants resulting in their degradation. Such are pharmaceuticals that have now emerged as a new category of environmental pollutant.

Keywords

Antifungals, Presence of antifungals in the environment, Advanced Oxidation Processes _AOPs

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012