07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Παπαδοπούλου Αστερόπης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΑΣΤΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


Τίτλος: Πολυδύναμο σχολικό συγκρότημα  σπουδών μουσικής και Καλών Τεχνών εντός του  ιστού  των Χανίων.

Title:MUSIC AND FINE ARTS MULTI-PURPOSE SCHOOL WITHIN CHANIA URBAN FABRIC


Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 10.00 π.μ.
Μέσω τηλεδιάσκεψης


Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής: Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής: Δημήτριος Τσακαλάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής: Γιάννης - Νίκος Τσάρας


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην μελέτη Σχολικού Συγκροτήματος Σπουδών Μουσικής και Καλών Τεχνών  στην πόλη των Χανίων.
Ο χώρος μελέτης βρίσκεται στην περιοχή της Χαλέπας και χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο και σύνθετο περίγραμμα εντός του αστικού ιστού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γειτνίαση και η δυνατότητα σύνδεσης με τους χώρους του 9ου δημοτικού σχολείου Χανίων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχουν υπολογιστεί και σχεδιαστεί χώροι πλέον της μουσικής, οι οποίοι  θα εξυπηρετούν όλες τις καλές τέχνες, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα σπουδών στους μαθητές εκείνους που θέλουν να επιλέξουν την αντίστοιχη κατεύθυνση.
Επιπροσθέτως, το συγκρότημα περιλαμβάνει, πέρα των σχολικών κτιρίων, και εστία με λέσχη σίτισης, οι οποίες θα μπορούν να φιλοξενούν τα παιδιά απομακρυσμένων περιοχών του Νομού Χανίων. 

Abstract 

The current thesis concerns the study of a School District of Musical and Fine Arts Studies in the city of Chania.
The chosen site is located in the area of Chalepa and it is characterized with extreme morphological incline and a particular outline in the urban fabric. A special interest can be found in its neighbouring and possibility of connection to the 9th primary school of Chania. 
 In the present  thesis, there have been considered and designed spaces in addition to the musical ones that will cater to all the Fine Arts, providing the education potential to those students who wish to choose the relevant direction.
Moreover, the district includes a students’ boarding and residential structure, which will be able to host the children of the remote areas of the Prefecture of Chania. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012