14
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κουτριμπάνος Αλέξανδρος-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2020 14:30 - 15:30

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κουτριμπάνος Αλέξανδρος

Α.Μ.: 2013050035

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τετάρτη 14-10-2020

Ώρα: 2.30 μμ

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/89984501638?pwd=bU1BMEsrRVBtVUNaczZBVG5WN2N3Zz09

 

Θέμα «Ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή Τυμπακίου»

Title «Analysis of hydro-meteorogical data of the Tympaki area»

Επιβλέπων: Δάρας Τρύφων

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1   Δάρας Τρύφων

2   Μανουσάκης Αντώνης

3   Βαρουχάκης Μανώλης

Περίληψη:

Το Τυμπάκι και η γύρω από αυτό περιοχή είναι ιδιαίτερης ιστορικής, πολίτιστικής αλλά και γεωργικής σημασίας. Από γεωργικής τουλάχιστον άποψης, μετεωρολογικοί και υδρολογικοί παράγοντες είναι μείζονος σπουδαιότητας. Στην εργασία αυτή, ασχολούμαστε τόσο με μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτονοβολία, ταχύτητα ανέμου, βροχόπτωση) όσο και υδρολογικά (αγωγιμότητα νερού, ύψος στάθμης νερού κ.α). Τα δεδομένα (μέσες μηνιαίες τιμές) για κάθε μιά από τις παραπάνω ποσότητες, αφορούν την περίοδο Αύγουστος 2015 - Απρίλιος 2020. Προσπαθούμε να αναλύσουμε το καθένα από αυτά αρχικά σαν χρονοσειρά, κατόπιν να κάνουμε προβλέψεις και τέλος θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν τυχόν συσχετίσεις ανάμεσά τους. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση των δεδομένων της περιοχής του Τυμπακίου με την περιοχή της Σούδας (Χανιά).

Abstract:

Tympaki and the surrounding area is of historical, cultural and agricultural importance. From an agricultural point of view, meteorological and hydrological factors are of major importance. This thesis deals with both meteorological (temperature, humidity, solar radiation, wind speed, rainfall) and hydrological data (water conductivity, water level, etc.). The data (average monthly values) for each of the above quantities, refer to the period August 2015 - April 2020. We try to analyze each of these factors first as a time series, then to make predictions and finally we examine if there are any correlations between them. In addition, the data of the area of ​​Tympaki is compared with those from the area of ​​Souda (Chania).

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012