13
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δημάκη Ελένης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/10/2020 11:15 - 11:45

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Δημάκη Ελένη

Αριθμός Μητρώου: 2015010031        

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Αξιολογήσεις παραγόντων ESG και η σχέση τους με τον πιστωτικό κίνδυνο επιχειρήσεων   

Τίτλος στα Αγγλικά: The rating of environmental, social, and governance corporate performance and its relationship with credit risk assessments

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος:            Κωνσταντίνος  Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Ευάγγελος Γρηγορούδης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Μέσα στο πλαίσιο των ραγδαίων παγκόσμιων εξελίξεων σε όλους τους τομείς, το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης έχει έρθει  στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος από φορείς λήψης μέτρων πολιτικής, αλλά και μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου. Πρόκειται για ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο, ενθαρρύνει και παροτρύνει τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και τους επενδυτές, οδηγώντας τους στην εφαρμογή νέων πρακτικών. Η έννοια του ESG περιλαμβάνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Μέσω αυτού, αξιολογείται η ικανότητα των εταιρειών να είναι μακροπρόθεσμα αποδοτικές. Έχει παρατηρηθεί ότι η υψηλή αξία των επιχειρήσεων δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της οικονομικής τους απόδοσης. Πλέον, είναι αξιοσημείωτη η συμβολή των μη οικονομικών κατευθύνσεων, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κοινωνικές αξίες έχουν προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον. Υπό αυτό το πρίσμα, εδραιώνεται όλο και περισσότερο η ιδέα της πλήρους αφομοίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία τους.

Η παρούσα διπλωματική, μελετάει την επίδραση των παραγόντων ESG σε τομείς όπως η λήψη επενδυτικών αποφάσεων, η εταιρική και τραπεζική χρηματοδότηση. Στα πλαίσια της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποσκοπούσε στην αξιολόγηση του ρίσκου του ESG σε τομείς όπως είναι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές, οι επενδυτικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες. Επιπλέον, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποτέλεσε τη βάση για τη μελέτη των βαρών των κριτηρίων από τα οποία προκύπτει ποιά από αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Επιπρόσθετα, συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία των 22 μεγαλύτερων οίκων αξιολόγησης ESG, με σκοπό την έρευνα του τρόπου ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG στη διεξαγωγή των βαθμολογιών των εταιρειών. 

Η διπλωματική εργασία οργανώνεται σε έξι κεφάλαια, περιλαμβάνοντας την εισαγωγή. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στην έννοια του ESG, της ιστορίας του και της συμβολής του στους διάφορους τομείς. Στη συνέχεια, δόθηκε έμφαση στην Ευρωπαϊκή βιώσιμη χρηματοδότηση. Το 3ο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη σημασία και τη χρησιμότητα των αξιολογήσεων ESG. Επιπλέον γίνεται σύντομη αναφορά στους 22 πιο σημαντικούς οίκους αξιολόγησης ESG.  Στη συνέχεια, το 4ο κεφάλαιο καλύπτει την ανάλυση για τις σχετικές μεθοδολογίες που συνεχώς αναπτύσσονται καθώς και για την ενσωμάτωση αυτών στη λειτουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων. Τέλος, συνοψίζονται τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας και παρουσιάζονται ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και χρήζουν εξέλιξης στο μέλλον.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

Every period sets at the heart of it a different issue. Talking in 2020, in a world which is characterised by      major socio-economic and technological changes, companies constitute a decisive part. Typically, it is assumed that a firm’s sole goal is to maximise its shareholders’ wealth. However, it is now acknowledged among professionals and academics, that the value of a firm encompasses various dimensions, which extend beyond typical financial aspects. For instance, it is commonly accepted that if the environment is not able to support the actions that are being held on that, nothing can mark long lasting success. Moreover, issues such as human rights and social values have attracted major interest. In this context, the operation of any corporate organisation and its financial performance should be aligned with global and regional policies that target towards sustainable development. Therefore, the integration of factors related to sustainability, the environment, as well as social and corporate governance issues (ESG) into the operation of firms is an essential prerequisite for their success. The present dissertation examines the contribution of ESG factors in the areas of investment decision making, corporate finance and banking, and credit pricing. To this end, a survey is conducted to investigate how international financial institutions (IFIs) incorporate ESG factors in their actions. ESG is a topic that continues to gain significant interest among investors and entrepreneurs, and it is expected that this trend will be strengthened in the upcoming years, as sustainable development is set at the heart of global policies.  Except for IFIs, the thesis also seeks to examine the ESG factors that are typically used by global ESG rating agencies, in an attempt to formulate a comprehensive framework for deriving such ratings through a systematic process. The evaluation of corporate ESG performance through a common methodology and criteria is supported from the European Union (EU). In that direction, the biggest 22 ESG rating agencies were considered through a questionnaire study, aimed towards the clarification of the way that raters use ESG factors in deriving their ratings.

The overall structure of this dissertation comprises 6 chapters, including the introduction part. The second chapter refers more extensively to the meaning of ESG by making a brief historical reference and understanding about how ESG has involved in investment decision making, in corporate finance and banking, and how ESG assessments affect credit pricing. At this point, an extensive analysis regarding the EU Sustainable Finance Framework was made, emphasising on EU Taxonomy, EU Non-Financial Reporting Directive, on EU-Benchmarks and on EU Green Bond Standards. Section 3 presents an overview of ESG scores and ratings and their uses. In addition, a description of the 22 most important ESG rating agencies is given. Chapter 4 covers the ESG methodologies and the importance of the factors involved in the evaluation of ESG performance. The relation between ESG ratings and IFIs is also discussed in chapter 4, along with the emerging trends in ESG ratings. Chapter 5 presents the empirical analysis of the survey data and discusses the obtained results. The last chapter concludes the dissertation and proposes some areas for further research.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 13/10/2020

Ώρα: 11:15

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/89336077454?pwd=RHU3T1dPTGU4R1ZmcGtPeWRzWWFNdz09

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012