Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κουτσούρου Κωνσταντίνα-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα20/01/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κουτσούρου Κωνσταντίνα

Α.Μ.: 2013050109

Ημερομηνία Παρουσίασης: 20/01/2021

Ώρα: 11:00 πμ

Παρατίθεται ο σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης:

https://tuc-gr.zoom.us/j/89244598912?pwd=dE1RTVlHNTRVZVlMaVg4QVhrb3ZLZz09

Θέμα: «Απορρύπανση εδάφους από πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες με χρήση μικροκυμάτων»

Title: «Remediation of hydrocarbon polluted soils using microwave heating»

Επιβλέπων: Ευάγγελος Γιδαράκος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: 1. Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής

2. Απόστολος Γιαννής, επ. Καθηγητής

3. Δρ. Μαρία Αϊβαλιώτη

Περίληψη: (Ελληνικά)

Η παρούσα διπλωματική εργασία, είχε στόχο την εύρεση ιδανικών συνθηκών για την εξυγίανση εδαφών ρυπασμένων με πετρελαιοειδή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των μικροκυμάτων. Αρχικά, έγινε χαρακτηρισμός του δείγματος ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους καθώς και την συγκέντρωση των μετάλλων που υπάρχουν σε αυτό. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μέθοδος θερμικής εκρόφησης με χρήση τροποποιημένου οικιακού φούρνου μικροκυμάτων. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν η εφαρμοζόμενη ισχύς μικροκυμάτων, 595 και 700W , ο χρόνος εκρόφησης από 5 έως 15 min, η κοκκομετρία εδάφους (λεπτόκοκκο, χοντρόκοκκο και ολικό δείγμα), η χρήση ρύπου (δεκαεξάνιο και diesel) με σκοπό την εύρεση των καταλληλότερων συνθηκών ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη απομάκρυνση πετρελαιοειδών. Τέλος, έγινε σύγκριση με προηγούμενες εργασίες που χρησιμοποίησαν έδαφος διαφορετικής σύστασης και αξιολογήθηκε η «σύσταση  εδάφους» στην απόδοση της διεργασίας θέρμανσης με μικροκύματα.

Abstract: (Αγγλικά)

This diploma thesis was focused on finding ideal conditions for the remediation of soils contaminated with petroleum hydrocarbon using microwaves. Initially, the soil sample was characterized by  approximate analysis as well by the concentration of metals present in it. Then, the thermal desorpion method was applied using a modified household microwave oven, at adjustable power of 595 and 700W, at selected adsorption time (from 5 to 15 min), different soil granulometry (thin, coarse, mixture), different use of hydrocarbons (Hexadecane and diesel) aiming to find the most suitable conditions in order to achieve the greatest pollutant removal.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012