Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Φράγκου Αλεξάνδρα-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα26/01/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Α.Μ.:2014050059 

Ημερομηνία Παρουσίασης:26/01/2021 

Ώρα:13:00-14:00 

Αίθουσα:.https://tuc-gr.zoom.us/j/89397037431?pwd=TmtGeXZRdEFiTmVTUDcxL0xQWXlzZz09

Θέμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ»

Title «DEVELOPMENT OF A PAN-EUROPEAN MAP OF HYDRAYLIC PARAMETERS USING RECESSION ANALYSIS»

Επιβλέπων:κ.KΑΡΑΤΖΑΣ Γεώργιος-Καθηγητής

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καθηγητής ΚΑΡΑΤΖΑΣ.Γεώργιος

2. Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ.Νικόλαος

3. Δρ. ΤΡΙΧΑΚΗΣ.Ιωάννης

Περίληψη:

Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία του πανευρωπαϊκού χάρτη υδραυλικών παραμέτρων των υπόγειων υδάτων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης της ύφεσης.

Η κυριότερη υδραυλική παράμετρος που προσδιορίζεται είναι ο λόγος των παραμέτρων μεταβιβασιμότητας και αποθηκευτικότητας TS.  Γενικά, με τον προσδιορισμό της παραμέτρου αυτής, καθίσταται δυνατή η παρατήρηση της υδραυλικής συμπεριφοράς των υδροφορέων αλλά και η εκτίμηση των αποθεμάτων των υπόγειων υδάτων. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω υδραυλικών παραμέτρων των υδροφορέων υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που στηρίζονται στην επεξεργασία δεδομένων.

Στην προκειμένη περίπτωση έχει προταθεί η χρήση της μεθόδου ανάλυσης της ύφεσης όπως διατυπώθηκε από τους Cooper.H και Rorabough.M.

           Αρχικά, απαραίτητο εργαλείο για την εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσε η χρήση του προγράμματος Matlab. Συγκεκριμένα, μέσω καλά διατυπωμένων κωδίκων γίνεται υπολογισμός των κύριων καμπυλών ύφεσης αλλά και των υδραυλικών παραμέτρων της περιοχής μελέτης. Επεξηγηματικά, από την χάραξη των χρονοσειρών της ροής καθώς και την ανάλυση παλινδρόμησης των δεδομένων, προκύπτει ο δείκτης ύφεσης για την κάθε καμπύλη και κατά επέκταση τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του υδροφορέα.

           Τέλος, για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κατασκευάστηκε μέσω του λογισμικού ArcGIS ο χάρτης της Ευρώπης με εντοπισμένα τα σημεία των υδραυλικών παραμέτρων. Γεγονός που επιτρέπει, την απεικόνιση των  υδραυλικών χαρακτηριστικών με ακρίβεια αλλά και την διευκόλυνση των μελετητών να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τα αποτελέσματα μας ώστε να δημιουργήσουν νέα πανευρωπαϊκά μοντέλα χρησιμοποιόντας αυτές τις υδραυλικές παραμέτρους.

Abstract:

This dissertation presents the creation of the pan-European map of hydraulic parameters of groundwater, using the method of recession analysis.

The principal hydraulic parameters to be determined is the ratio of transferability and storage parametersTS.  In general, determining these parameters makes it possible not only to observe the hydraulic behavior of aquifers but also to estimate the reserves of groundwater.

There are various methods based on data processing to determine the above hydraulic parameters of aquifers. In the present case, the use of the recession analysis method, as posited by Cooper.H and Rorabough.M, has been recommended.

Initially, the use of the Matlab program was necessary to complete the dissertation.  More specifically, the main recession curves and the hydraulic parameters of the area studied are calculated using well-formulated codes.  To further explain,the recession index for each curve and consequently the required characteristics of the aquifer are obtained through the time series of the flow and the analysis of the data regression.

Finally, the map of Europe with the points of the hydraulic parameters was constructed using ArcGIS allowing for optimal display of the findings. This fact allows the hydraulic characteristics to be accurately depicted but also to facilitate researchers to be able to use our results in the creation of new pan-European models using this hydraylic parameters.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012