Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αγγελή Δημήτριου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα11/03/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Κριτήρια αστοχίας βραχομάζας και ταξινόμηση πετρωμάτων

Εξεταστική επιτροπή:
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Σαράτσης Γεώργιος

Περίληψη:
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου απομείωσης των παραμέτρων μοντέλων αντοχής των πετρωμάτων που μπορούν να εκτιμηθούν από εργαστηριακές δοκιμές σε άρρηκτο πέτρωμα για την εφαρμογή τους σε μεγαλύτερες κλίμακες τεχνικών έργων στις οποίες υπεισέρχονται και οι πάσης φύσεως ασυνέχειες που διασχίζουν ένα πέτρωμα. Πληθώρα ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες τέσσερεις 10-ετίες για την ταξινόμηση των βραχομαζών με σκοπό την εύρεση ποσοτικών εκτιμήσεων παραγόντων υποβάθμισης των παραμέτρων παραμορφωσιμότητας και αντοχής των σε σχέση με την παραμορφωσιμότητα και την αντοχή του αρρήκτου πετρώματος. Η βραχομάζα επηρεάζεται από τις ασυνέχειες που τη διασχίζουν όπως είναι τα ρήγματα, οι διακλάσεις, τα επίπεδα στρώσης, οι φλέβες πλήρωσης, οι πτυχές, τα ρήγματα, οι ζώνες διάτμησης και οι μαγματικές φλέβες. Από την πυκνότητα, την έκταση και τον προσανατολισμό των ασυνεχειών και από τα μεγέθη των κυρίων τάσεων και τον προσανατολισμό τους επηρεάζεται αναλόγως και η αντοχή της βραχομάζας.

Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής ανάλυση για το σύστημα ταξινόμησης Q κατά Barton. To σύστημα αυτό προτάθηκε το έτος 1974 στο Νορβηγικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο (NGI) από τον Barton και άλλους ερευνητές. Ταξινομεί την βραχομάζα και το πόσο κατάλληλη είναι για την διάνοιξη ανοιγμάτων. Το 2ο Κεφάλαιο της εργασίας αυτής προσδιορίζει την έννοια της βραχομάζας και τη δομή της ενώ στο 3ο Κεφάλαιο αναλύεται η ταξινόμησή των πετρωμάτων. Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα μοντέλα αντοχής της βραχομάζας με έμφαση στα κριτήρια Mohr-Coulomb, Griffith και Hoek-Brown. Το 5ο Κεφάλαιο αναλύει  τις μεθόδους ταξινόμησης της βραχομάζας με ιδιαίτερη έμφαση το σύστημα ταξινόμησης κατά Barton (Q System). Επίσης γίνεται αναφορά και ανάλυση της εφαρμογής του συστήματος GSI σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιαπωνία. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο βρίσκεται το συμπέρασμα το οποίο αναφέρει μια  γενική απόδοση του συστήματος ταξινόμησης Q.

Abstract:
The purpose of this  dissertation is to study how to reduce the parameters of rock strength models that can be estimated from laboratory tests on intact rock for their application in larger scales of technical projects involving all kinds of discontinuities of a rock mass. Numerous researches have been carried out in the past four 10-years for the classification of rock masses in order to find quantitative estimates of degradation factors of their deformability and strength in relation to the deformability and strength of the unbreakable rock. The rock mass is affected by the discontinuities that cross it such as cracks, ramifications, layer levels, filling veins, folds, cracks, shear zones and magmatic veins. From the density, the extent and the orientation of the discontinuities and from the sizes of the main tendencies and their orientation, the strength of the rock mass is affected accordingly.

 This dissertation provides an extensive analysis of the Barton Q classification system among othets. This system was proposed in 1974 at the Norwegian Geotechnical Institute (NGI) by Barton and other researchers. It is used for the rock mass classification. Chapter 2 of this work deals wtih the concept of rock mass and its structure, while Chapter 3 analyzes the classification of rocks. Chapter 4 presents in detail the rock mass resistance models with emphasis on the Mohr-Coulomb, Griffith and Hoek-Brown criteria. Chapter 5 analyzes the methods of classification of rock mass with special emphasis on the Barton classification system (Q System). The application and analysis of the GSI system in a power station in Japan is also reported and analyzed. Finally, in the last chapter is the conclusion which states a general performance of the Q classification system.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012