Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Χασιώτη Χριστίνας- Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα12/03/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ

θέμα
Ανάπτυξη Μοντέλου Προσομοίωσης Λειτουργίας Ανελκυστήρων Για Την Οικονομική Αξιολόγηση Τους
Development Of Elevator Operation Simulation Model For It’s Economical Evaluation

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος (επιβλέπων)
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης

Περίληψη
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης λειτουργίας δύο διαφορετικών ειδών ανελκυστήρων με στόχο την οικονομική αξιολόγηση τους. Μελετάται η λειτουργία ενός μοντέλου ηλεκτροκίνητου και ενός υδραυλικού ανελκυστήρα και συγκρίνονται τα αποτελέσματα τους ως προς την ενέργεια που καταναλώνουν. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται μία συνοπτική εικόνα της ιστορίας και της εξέλιξης του ανελκυστήρα, καθώς και των διαφορετικών κατηγοριών ανελκυστήρα που συναντώνται έως και σήμερα. Στη συνέχεια, αναλύονται περαιτέρω τα δύο διαφορετικά είδη ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα και του μοντέλου υδραυλικού ανελκυστήρα, ως προς τα κύρια μέρη εγκατάστασης τους και τα πλεονεκτήματα τους. Στο τέταρτο μέρος, αναπτύσσεται κατάλληλος κώδικας προσομοίωσης της λειτουργίας των δύο μοντέλων ανελκυστήρα σε κτίριο γραφείων. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά υπολογισμού της απαιτούμενης μηχανικής ισχύος που  για κάθε μοντέλο ανελκυστήρα σε κάθε ταξίδι μετ΄ επιστροφής, βάσει μελέτης κυκλοφορίας ενός ανελκυστήρα, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ως προς την ενέργεια που καταναλώνεται σε ετήσια βάση. Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του τέταρτου κεφαλαίου, στο τελευταίο κύριο κεφάλαιο μελετήθηκε η εγκατάσταση κατάλληλης μπαταρίας στο δίκτυο για περαιτέρω μείωση του κόστους χρήσης ενός ανελκυστήρα. Για την προσομοίωση της εγκατάστασης, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος αλγόριθμος ελαχιστοποίησης του κόστους και αναπτύχθηκαν πολλαπλά σενάρια σχετικά με την ημέρα, το είδος του ανελκυστήρα που είναι τοποθετημένο στο κτίριο, καθώς και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου σε ευρεία ποικιλία συνθηκών. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις πολλαπλές προσομοιώσεις. Επίσης, αναλύεται εάν η εγκατάσταση μπαταρίας επιτυγχάνει το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας και εάν κρίνεται συμφέρουσα.

Abstract 
The object of the present dissertation is the development of a operational simulation model of two different types of elevators with the aim of their economic evaluation. The operation of a mechanical and a hydraulic lift are studied and their results are compared in terms of the energy consumed. The first part presents a brief overview of the history and evolution of the elevator, as well as the different elevator categories found to date. Furthermore, the two different types of electric and hydraulic elevator model are further analyzed, in terms of their main installation parts and their advantages. In the fourth part, an appropriate code is developed to simulate the operation of the two elevator models in an office building. The basic characteristics of calculating the required mechanical power for each model of elevator in each return trip are analyzed, based on a study of the circulation of an elevator, as well as the factors that affect it.  Finally, the results of the simulation in terms of energy consumed on an annual basis are presented. Taking into account the results of the fourth chapter, in the last main chapter the installation of a suitable battery in the network was studied in order to further reduce the cost of using an elevator. To simulate the installation, an appropriate cost minimization algorithm was used and multiple scenarios were developed regarding the day, the type of elevator installed in the building, as well as the cost of electricity, in order to highlight the efficiency of the algorithm in a wide variety of conditions. Finally, the conclusions are presented, based on the results obtained from the multiple simulations. It also analyzes whether the battery installation achieves the energy saving goal and whether it is considered profitable.

Meeting ID: 863 5246 7856
Password: 861246

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012