Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Μαρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής -Ξυλάς Δημήτριος-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα11/03/2021 10:53 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μεταπτυχιακής Διατριβής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ξυλάς Δημήτριος

Α.Μ.: 2016057428

Ημερομηνία Παρουσίασης: 11/03/2021

Ώρα: 11:00

Αίθουσα:

 https://tuc-gr.zoom.us/j/81263283739?pwd=YlRZOER3WEZLREsyNjBkSjN6WERqZz09

 Meeting ID: 812 6328 3739

Password: 249876

Θέμα «Ανάλυση λύσεων βασισμένων στη φύση σε αστικές περιοχές»

Title «Analysis of Nature-based Solutions in urban areas»

Επιβλέπων: Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία

Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχάλης

2 Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος

Περίληψη:

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αστικοποίηση των πόλεων σε συνδυασμό με την έντονη υποβάθμιση του φυσικού τους πρασίνου οδήγησε αναπόφευκτα στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ανθρωπογενών λύσεων για την αύξηση των περιοχών πρασίνου. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature-Based Solutions) φαίνεται να είναι μια βιώσιμη και καινοτόμος στρατηγική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με άμεσο αντίκτυπο στις κοινωνικοοικονομικές και οικολογικές συνθήκες και λειτουργίες της αστικής ζωής. Μελέτες δείχνουν ότι η πόλη των Χανίων  αντιμετωπίζει προβλήματα αστικής υπερθέρμανσης. Η εξεταζόμενη περιοχή μελέτης στην περίπτωσή μας είναι o Δημοτικός Κήπος Χανίων, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και η γύρω περιοχή. Ο στόχος της τρέχουσας μελέτης είναι η αξιολόγηση του φαινομένου της ψυχρής νησίδας ( Cool Island Effect) της επιλεγμένης περιοχής και η χρήση λογισμικού ENVI-MET για την προσομοίωση και τον χαρακτηρισμό της επίδρασης των διαφορετικών λύσεων βασισμένων στην φύση (NBS) και των ψυχρών υλικών στην τοπική μείωση της θερμοκρασίας. Αξιολογείται η ικανότητα ψύξης διαφορετικών στοιχείων πράσινης υποδομής (δηλαδή, αστικών πάρκων, δρόμων, πράσινων πεζοδρομίων), καθώς και η επίδραση της κάλυψης επιλεγμένων σημείων με διαφορετικής ποικολομορφίας δέντρων και βλάστησης. Τα σενάρια που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του συμβατικού υλικού οδοστρώματος από ψυχρά υλικά και διαφορετικούς τύπους δενδροφυτεύσεων κατά μήκος των πεζοδρομίων ή  το συνδυασμό τους, την εφαρμογή ενός πράσινου θόλου σε έναν πεζόδρομο, καθώς και την εφαρμογή πρασίνου και ψυχρού υλικού ξεχωριστά σε συγκεκριμένες περιοχές.

Abstract:

In  the  last  decades,  the  urbanization  of  city  centers  combined  with  the  intense degradation  of  their  natural  greenery  has  inevitably  led  to  the  development  of  new sustainable  and  eco-friendly  man-made  solutions  to  increase  greenery  areas.  Nature-based  Solutions  (NBS)  seem  to  be  a  viable  and  innovative  strategy  towards  climate change mitigation with direct impact in socio-economic and ecological conditions and functions  of  urban  life. Studies shows that  the  city  of  Chania,  Crete,  Greece, experiences  problemsof  urban  overheating.  The  case  study  area  examined  is  the Municipal Garden of Chania, located in the centre of the city and its surrounding area. The  aim  of  the  current  study  is  to  evaluate  the  Cool  Island  Effect  of  the  case  study area and also to utilizeENVI-met software to simulate and characterize the influence of  the  spatial  arrangement  of  different  NBS  and  cool  materials  on  local  temperature reduction.  The  cooling  capacity  of  different  green  infrastructure  elements  (i.e.  urban parks, street trees, green pavements), as well as the effect of vegetation cover and tree diversity  areassessed.  The  evaluated  scenarios  include  the  replacement  of  the conventional  pavement  material  by  cool  material  and  different  types  of  tree  planting along the sidewalks or bythe combination of them, the application of a green canopy in  a  pedestrian  road,  as  well  as  the  application  of  greenery  and  cool  materials separately in specific areas of Chania, Crete,Greece

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012