30
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κου Κουφάκη Μιλτιάδη, Σχολή Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα30/05/2018 09:00 - 10:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξεταζόμενος φοιτητής: Κουφάκης Μιλτιάδης

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Μελέτη Γεωλογικών και Γεωχημικών χαρακτηριστικών θερμομεταλλικών πηγών στη δυτική Κρήτη

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Καθ. Μανούτσογλου Εμμανουήλ (επιβλέπων)
Καθ. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Δρ. Σπανουδάκης Νικόλαος (ΕΔΙΠ)

Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια συστηματική προσέγγιση των ραδονούχων πηγών του Αγίου Αντωνίου, μιας συστοιχίας πηγών που εκφορτίζονται στο παραλιακό μέτωπο μιας περιοχής ανατολικά της Σούγιας της επαρχίας Σελίνου, στις νότιες παρυφές των Λευκών Ορέων του νομού Χανίων της Κρήτης.
Από προηγούμενες έρευνες οριοθετούνται και παρουσιάζονται οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Από δείγματα υδάτων που συλλέχθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιόδους δειγματοληψίας (Σεπτέμβριο του 2016 και 2017 και τον Απρίλιο του 2018) μετά από αναλύσεις κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, ερμηνεύονται οι μετρούμενες συγκεντρώσεις του ραδονίου και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακά ιαματικών πηγών. Το σύνολο των φυσικοχημικών και υδροχημικών χαρακτηριστικών τους απεικονίστηκαν με τη χρήση υδροχημικών διαγραμμάτων.
Συμπερασματικά, τα νερά των πηγών του Αγίου Αντωνίου, όπως διαπιστώθηκε, είναι ψυχρά (14,3-15,2ºC), μπορεί να θεωρηθούν ραδονούχα (συγκέντρωση max 130.000 Bq/m3), εμπίπτουν δε στην κατηγορία των χλωρονατριούχων υδάτων. Σύμφωνα με τα συνολικά διαλυμένα στερεά (TDS), την έντονη παρουσία χλωρίου και νατρίου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το φαινόμενο Venturi, οδηγούμαστε στο σαφές συμπέρασμα της περιοδικής ανάμειξης θαλασσινού νερού στις υπό μελέτη πηγές. Η απουσία διαλυμένων ραδιενεργών ιχνοστοιχείων στα νερά των πηγών σε συνδυασμό με την αυξημένες τιμές συγκέντρωσης ραδονίου οδηγούν στην υπόθεση ότι η έκλυση ραδονίου συνδέεται με ρήγματα μεγάλου βάθους, που οριοθετούν τα πετρώματα της Ενότητας του Τρυπαλίου στην περιοχή.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012