03
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μάριου Στραβουδάκη - Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ3 - Κτίριο ΜΠΔ
Ώρα03/07/2018 13:00 - 14:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο: Λεωνίδας – Μάριος Στραβουδάκης
Αριθμός Μητρώου: 2010010082

Θέμα
Τίτλος στα Ελληνικά: Διαδραστική Κατασκευή Οροφής Μεταβαλλόμενης Γεωμετρίας
Τίτλος στα Αγγλικά: Interactive Ceiling Structure with Transformable Geometries

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων: Κωσταντίνος Ουγγρίνης
Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης
Δεύτερο Μέλος: Φώτιος Κανέλλος

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Ο άνθρωπος συνδέεται με το περιβάλλον του και αναπτύσσει σχέσεις με αυτό μέσω της κιναισθητικής εμπειρίας που προκύπτει από την κίνηση του σώματος μέσα στον χώρο. Όταν ο χώρος εξοπλιστεί με νέες τεχνολογίες και ενσωματωμένα συστήματα με δυνατότητα διάδρασης και ανταπόκρισης, τότε αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ ατόμου και αρχιτεκτονήματος.

Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζεται και αναλύεται η έρευνα και ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε ένα διαδραστικό σύστημα μεταβαλλόμενης γεωμετρίας, με στόχο την εφαρμογή και τοποθέτησή του στην οροφή μιας εκπαιδευτικής αίθουσας. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε εντός του ευρύτερου πλαισίου έρευνας του εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης που αφορά ενισχυμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Σκοπός της κατασκευής που αναπτύχθηκε, είναι να καταφέρει να αλλάξει τις χωρικές συνθήκες μέσα σε έναν ήδη προκαθορισμένο χώρο και παράλληλα να προσαρμοστεί στις συνθήκες του περιβάλλοντός της και στις δραστηριότητες των ατόμων. Με την μεταβολή της γεωμετρίας, αλλά και με την βοήθεια των μηχανικών μερών της κατασκευής, επιτυγχάνεται η αλλαγή της αίσθησης του χώρου και η βελτίωση στις συνθήκες ακουστικής και φωτισμού.

Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο αναλύεται η έννοια της διάδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρχιτεκτονήματος και παραθέτονται παραδείγματα διαδραστικών κατασκευών, τα οποία αποτέλεσαν έμπνευση για την συγκεκριμένη έρευνα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το σύστημα που κατασκευάστηκε, οι μηχανισμοί και ο προγραμματισμός της κίνησης και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος γίνεται αναφορά στον τρόπο εξέλιξης ενός διαδραστικού συστήματος σε ανταποκριτικό με την χρήση αισθητήρων και έξυπνων υλικών.

Λέξεις – Κλειδία
Διαδραστική Αρχιτεκτονική, Ανταποκριτική Αρχιτεκτονική, Μηχατρονική, Υπολογιστικά Συστήματα, Ευφυή Περιβάλλοντα, Έξυπνα Υλικά


Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικα:

People are connected with their environment throughout the kinesthetic experience resulting from the body movement in space. If space is equipped with new technologies and embedded computation systems with the ability to interact and respond to environmental changes and human needs, then a creation between human and structure is created.

In this paper an interactive structure with transformable geometries is presented, which aims to the implementation in educational classrooms. The structure’s purpose is to change the spatial conditions in a defined space, depending on the environmental conditions and human activities. The transformable geometries and the movement ability of the structure allow these spatial changes, in addition with acoustics and lightning improvement.

The paper is composed of three parts. In the first one the concept of interaction between human and structure is described, along with some interactive structure paradigms that inspired us throughout the design process. In the second part the final project is described, the design, the movement programming and mechanisms and the fabrication materials. In the last part, an endeavor is made to suggest ways to evolve the interactive system to a responsive one, using sensors and smart materials.

Keywords
Interactive Architecture, Responsive Architecture, Mechatronics, Embedded Computation Systems, Smart Materials, Transformable Design, Intelligent Environments
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012