06
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Φίγγου Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα06/07/2018 13:00 - 14:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξεταζόμενος φοιτητής: Φίγγος Κωνσταντίνος

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης αισθητήρων LIDAR για μέτρηση του ρυθμού μεταφοράς θραυσμένων υλικών με ταινιοδρόμους

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας
Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος

Περίληψη

Οι μεταφορείς με ελαστικούς ιμάντες ή αλλιώς ταινιόδρομοι χρησιμοποιούνται στους περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας για την μεταφορά χύδην υλικών και εμπορευμάτων. Βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε εσωτερικούς χώρους εργοστασίων όσο και εξωτερικά εργοτάξια (λατομεία, υπαίθριες και υπόγειες εκμεταλλεύσεις). Η ταχεία μεταφορά, η αξιοπιστία, η ευελιξία και η μεγάλη απόσταση μεταφοράς είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης τους. Η εξέλιξη των ταινιοδρόμων οφείλεται κυρίως στη χρήση τους σε ορυχεία υπαίθριας εκμετάλλευσης λιγνίτη. Στην μεταλλευτική βιομηχανία η χρήση ταινιοδρόμων για μεταφορά των εξορυσσόμενων υλικών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ειδικά σε μεγάλες επιφανειακές εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν τη συνεχή μέθοδο εκμετάλλευσης.
Η ακριβής παρακολούθηση της μεταφερόμενης ποσότητας των υλικών με ταινιοδρόμους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος ελέγχου της απόδοσής τους. Η πιο διαδομένη μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται σήμερα αυτός ο έλεγχος είναι η χρήση ταινιοζυγών. Οι ταινιοζυγοί ωστόσο δεν επιτυγχάνουν πάντα την απαιτούμενη ακρίβειας, απαιτούν συχνές βαθμονομήσεις, ενώ παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα όπως βλάβες και απορυθμίσεις με αποτέλεσμα να διακόπτεται η παραγωγική διαδικασία. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η δυνατότητα χρήσης σαρωτού/αποστασιόμετρου τύπου LIDAR (Light Detection And Ranging) για την μέτρηση όγκου μεταφερόμενου υλικού σε ταινιόδρομο. Η λειτουργία των αισθητήρων αυτού του τύπου βασίζεται στην χρήση ακτινών λέιζερ για την μέτρηση αποστάσεων.
Η διερεύνηση περιελάμβανε τις μετρήσεις αποστάσεων μεταξύ του σαρωτή/αποστασιομέτρου και διαφόρων θραυσμένων υλικών (ασβεστολιθικά αδρανή διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων, λατεριτικό σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα, λιγνίτης και τέφρα λιγνίτη) που είχαν τοποθετηθεί επί μεταφορικού ιμάντα. Οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό εμβαδού της διατομής του θραυσμένου υλικού επί του ιμάντα που σε συνδυασμό με τη μέτρηση της ταχύτητας κίνησης του ιμάντα δίνουν την ογκομετρική παροχή (απόδοση) του ταινιοδρόμου. Εκτελέστηκαν διάφοροι έλεγχοι της ακρίβειας της μέτρησης της διατομής του υλικού επί του ιμάντα που αφορούσαν:
• τις παραμέτρους μέτρησης του οργάνου (ύψος LIDAR από ταινιόδρομο, γωνιακό εύρος και ταχύτητα σάρωσης )
• την κοκκομετρία και το είδος του υλικού
• τον τύπο του ιμάντα μεταφοράς (επίπεδος ή σκαφιδωτός)
Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιταχυνόμενη ακρίβεια επηρεάζεται κυρίως από το είδος του υλικού επί του ιμάντα και λιγότερο από την κοκκομετρία του. Σε υλικά με χαμηλή ανακλαστική ικανότητα η ακρίβεια μέτρησης είναι σχετικά χαμηλή. Όσον αφορά τις παραμέτρους μέτρησης του οργάνου, διαπιστώθηκε ότι επιτυγχάνεται καλύτερη ακρίβεια υπολογισμού της διατομής του υλικού για απόσταση αισθητήρα-ιμάντα περίπου διπλάσια του πλάτους του ιμάντα και για υψηλή συχνότητα σάρωσης. Τέλος, οι μετρήσεις της διατομής του υλικού επί σκαφιδωτού (κυρτού) ιμάντα ήταν ακριβέστερες απ’ τις αντίστοιχες σε επίπεδο ιμάντα.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012