11
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Κουρτάκη Κλεάνθης-Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.3
Ώρα11/10/2018 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

 

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κουρτάκη Κλεάνθη

Α.Μ.:2013050049

Ημερομηνία Παρουσίασης:11.10.2018

Ώρα: 14:00

Αίθουσα:Κ2Α3

 

Θέμα «Διερεύνηση της επίδρασης χαλαζιακής άμμου και νανοσωματιδίων σε βακτήρια»

Title «Investigation of the effect of quartz sand and nanoparticles on bacteria»

Επιβλέπων:Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος
  2. Καρατζάς Γεώργιος
  3. Βενιέρη Δανάη

Περίληψη:

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής είναι η μείωση της ποσότητας και η υποβάθμιση της ποιότητας διαφόρων περιβαλλοντικών πόρων. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την διερεύνηση των μηχανισμών που διέπουν την τύχη και μεταφορά των ρύπων στα πορώδη μέσα. Τα βακτήρια και τα νανοσωματίδια αποτελούν δύο ρύπους διαφορετικής προέλευσης, των οποίων ο συνδυασμός έχει προσελκύσει των ενδιαφέρον διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Τα βακτήρια τα οποία εξετάζονται και μπορούν να εισέλθουν στο περιβάλλον μέσω εναπόθεσης αστικών αποβλήτων, είναι η Esherichia coli, ο Enterococcus faecalis και ο Staphylococcus aureus. Αντιστοίχως, η επίδραση των νανοσωματιδίων η οποία μελετάται, είναι αυτή του  οξειδίου του γραφενίου (GO) και του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2). Τα νανοσωματίδια αυτά απαντώνται σε διάφορες εφαρμογές μέσω των οποίων εισέρχονται στο περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχουν και τα βακτήρια. Η επιλογή των νανοσωματιδίων αυτών προς μελέτη βασίζεται στις αντιμικροβιακές ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν. Για το λόγο αυτό, μέσω δυναμικών πειραμάτων σε συνθήκες διεξαγωγής υπαρκτών περιβαλλοντικών προβλημάτων εξετάζεται η επίδραση που ακούν τα νανοσωματίδια στα βακτήρια απουσίας και παρουσίας χαλαζιακή άμμου. Αν και από τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιβεβαιώθηκαν οι αντιβακτηριακές ιδιότητες και των δύο νανοσωματιδίων,  το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) παρουσίασε την μεγαλύτερη τοξικότητα στα βακτήρια. Όσον αφορά τον ρόλο της άμμου διαπιστώθηκε ότι η παρουσία της συνέβαλε στην αύξηση της αδρανοποίησης των βακτηρίων.

Abstract:

One of the most important problems of this era is the reduction of the quantity and the degradation of the quality of various environmental resources. This makes it necessary to investigate the mechanisms governing the fate and transfer of pollutants in porous media. Bacteria and nanoparticles are two pollutants of different origins, the combination of which has attracted the interest of various scientific disciplines. Bacteria that are tested and can enter the environment through urban waste disposal are Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus. Correspondingly, the effect of nanoparticles studied is that of graphine oxide (GO) and titanium dioxide (TiO2). These nanoparticles occur in various applications through which they enter the environment in which bacteria coexist. The selection of these nanoparticles for study is based on the antimicrobial properties that characterize them. For this reason, dynamic experiments in conditions of actual environmental problems, examine the offect on bacteria of absence and presence of quartz sand is examined. Although the results of the experiments confirmed the antibacterial properties of both nanoparticles, titanium dioxide (TiO2) showed the highest toxicity in bacteria. As to the role of sand, it was found that its presence contributed to increased bacterial inactivation.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012