Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απόφαση της Συγκλήτου για την πολιτική τηλεφωνικών χρεώσεων (106/6-4-2001)

 Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση 106/6-4-2001, η πολιτική για τη χρέωση των τηλεφωνικών συνδέσεων διαμορφώθηκε, σύμφωνα και με το σκεπτικό που ακολουθεί, ως εξής:

 

1.  Στον προϋπολογισμό του 2001 έχει εγγραφεί ποσόν 55.000.000 δρχ. για τηλεφωνικές επικοινωνίες, ενώ το 2000 καταναλώθηκαν 65.000.000 δρχ. Το ποσόν αυτό είναι δυσανάλογα μεγάλο με το μέγεθος του Ιδρύματος. Υπάρχουν ελάχιστοι συνάδελφοι, οι οποίοι καταναλώνουν έως και 150.000 δρχ. μηνιαίως, ενώ άλλοι φθάνουν το πολύ στις 4.000 δρχ. μηνιαίως.

2. Το 1998 ήταν η τελευταία χρονιά που δόθηκαν πιστώσεις για αγορά υλικοτεχνικής υποδομής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το 1999 ήταν η τελευταία χρονιά, που δόθηκαν πιστώσεις από το Γ΄ ΚΠΣ (αναλογικά στο Π.Κ. δόθηκαν 80.000.000 δρχ) για εξοπλισμούς των Τμημάτων στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Από τούδε και εις το εξής πιστώσεις για εξοπλισμό θα δίδονται αποκλειστικά και μόνον από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Λειτουργικές Δαπάνες) και μέσω των μέτρων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και ίσως ελάχιστα  για τα Προπτυχιακά Π.Σ. Προκειμένου, επομένως, να εξοικονομηθούν περισσότερες πιστώσεις για την αγορά εξοπλισμού θα πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες άλλων κωδικών.

Προκειμένου να γίνει ορθολογικότερη χρήση των τηλεφωνικών συνδέσεων και συγχρόνως εξοικονόμηση πόρων για τις ουσιαστικές ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας, αποφασίσθηκε όπως όλες οι τηλεφωνικές συνδέσεις παραμείνουν αστικές, εκτός των κάτωθι εξαιρέσεων:

Μέλη ΔΕΠ

Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να εξοικειωθούν όλοι  με την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, όταν αυτό είναι δυνατόν, όπως επίσης να γίνει συνείδηση ότι οι τηλεφωνικές γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για υπηρεσιακές ανάγκες και μόνον, εκτός αν είναι απόλυτος ανάγκη να γίνει εξαίρεση αυτού του κανόνα. Αποφασίσθηκε να υπάρχει μία τηλεφωνική σύνδεση ανά μέλος ΔΕΠ και το ανώτατο όριο τηλεφωνικής χρέωσης να ανέρχεται στις 150.000 δρχ  ανά εξάμηνο. Εφ' όσον υπάρξει υπέρβαση θα πρέπει να γίνει σαφές εκ των προτέρων ότι η σύνδεση θα μετατραπεί σε αστική. Εφ' όσον κάποιο μέλος ΔΕΠ θέλει να καλύψει από άλλες πηγές το υπερβάλλον ποσόν θα πρέπει να το δηλώσει. Όσον αφορά τη γραμμή που έχει κάθε Πρόεδρος Τμήματος, το όριο χρέωσης θα είναι στις 200.000 δρχ ανά εξάμηνο.

Εργαστήρια και Γραμματείες Τμημάτων

Θα υπάρχουν δύο υπεραστικές συνδέσεις ανά Γραμματεία Τμήματος, τις οποίες θα ορίσει ο Πρόεδρος και θα ελέγχονται από αυτόν και από την Γραμματέα του Τμήματος, και μια ανά Εργαστήριο (λόγω των αναγκών για επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες, άλλα ΑΕΙ, προμηθευτές κ.λπ.), οι οποίες όμως θα έχουν συγκεκριμένο χρήστη, που θα είναι υπόλογος για τη χρήση της απέναντι στο Διευθυντή του εργαστηρίου. Το όριο χρέωσης και σε αυτές τις συνδέσεις δεν θα υπερβαίνει τις 180.000 δρχ για κάθε γραμμή Γραμματείας και τις 100.000 δρχ για τα Εργαστήρια ανά εξάμηνο. Σε αυτές τις γραμμές θα γίνει και η σύνδεση τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος. Τέλος, θα ληφθούν μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων από χρήστες.

Υπηρεσίες και Διευθύνσεις

Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να εξοικειωθούν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών στην επικοινωνία μέσω του διαδικτύου, όταν αυτό είναι δυνατόν, όπως επίσης να γίνει συνείδηση ότι οι τηλεφωνικές γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για υπηρεσιακές ανάγκες και μόνον, εκτός αν είναι απόλυτος ανάγκη να γίνει εξαίρεση αυτού του κανόνα. Αυτό θα μειώσει τα έξοδα τηλεφωνικών τελών. Οι υπηρεσίες θα έχουν υπεραστικές γραμμές ως ακολούθως:

  • στο Μηχανογραφικό Κέντρο θα υπάρχει μία μόνο ανοικτή γραμμή, η οποία θα τελεί υπό την άμεση ευθύνη της Προϊσταμένης,
  • στη Βιβλιοθήκη θα υπάρχουν δύο ανοικτές γραμμές σε γραφεία, τα οποία θα ελέγχονται από υπαλλήλους που θα ορίσει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης,
  • στο Γραφείο Σταδιοδρομίας θα υπάρχει μία ανοικτή γραμμή, η οποία θα ελέγχεται από την Προϊσταμένη του Γραφείου,
  • στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα υπάρχουν τέσσερις γραμμές ανοικτές, εκ των οποίων μία στο γραφείο της διευθύντριας, δύο στα τμήματα Μελετών και Επίβλεψης Έργων και μία στο τμήμα Συντήρησης. Οι γραμμές αυτές θα τελούν υπό την εποπτεία της Διευθύντριας Τ.Υ.,
  • στο Γραφείο Δικτύων θα υπάρχουν τέσσερις ανοικτές γραμμές, οι οποίες θα είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του Επιστημονικού Υπευθύνου των Δικτύων,
  • στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων θα υπάρχει μία ανοικτή γραμμή στο γραφείο της Δ/ντριας και μία ακόμη σε γραφείο που θα ορίσει εκείνη,
  • στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών θα υπάρχει μία γραμμή στον Δ/ντή, μία στο Τμήμα Προμηθειών, μία στο Λογιστήριο και μία στο Ταμείο,
  • Στη Διεύθυνση Προσωπικού θα υπάρχει μία γραμμή στο γραφείο της Δ/ντριας  και μία στο Γραφείο Προσωπικού,
  • στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας θα υπάρχει μία ανοικτή γραμμή για τον Προϊστάμενο Γραμματείας, μία για τη Διοικητική Υπηρεσία, μία στην Υπηρεσία Λογιστηρίου και μία στο Ταμείο,
  • Τέλος, στο Εστιατόριο και στο Κυλικείο θα υπάρχουν συνδέσεις, το κόστος των οποίων θα χρεώνεται στους υπευθύνους επιχειρηματίες.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012