Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κανόνες Χρήσης Υποδομών Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής

Δικαίωμα Χρήσης 

 • Από την φύση της λειτουργίας του, το Μηχανογραφικό Κέντρο του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης προβλέπει το δικαίωμα απόκτησης λογαριασμού για όλα τα μέλη της κοινότητας του Πολυτεχνείου.
 • Ο λογαριασμός αναφέρεται πάντα σε φυσικό πρόσωπο και όχι σε ομάδα προσώπων (π.χ. τάξη, πολιτιστική ομάδα κλπ). Ο παραπάνω περιορισμός είναι αναγκαίος για λόγους ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να δηλώσει στο Μηχανογραφικό Κέντρο τα παρακάτω στοιχεία:
  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Ιδιότητα
  3. Αριθμός Μητρώου
  4. Διεύθυνση
  5. Τηλέφωνο
  Επίσης πρέπει να υπογράψει την αποδοχή χρήσης του λογαριασμού του στο Μηχανογραφικό Κέντρο αποδεχόμενο του κανόνες λειτουργίας του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.
 • Ο χρήστης αποδέχεται με την υπογραφή του ότι γνωρίζει τους βασικούς κανόνες ασφαλούς χρήσης του δικτύου του Μηχανογραφικού Κέντρου (όπως περιγράφονται στο φυλλάδιο «Οδηγός Χρήσης του Δικτύου του Μηχανογραφικού Κέντρου» ) καθώς και τους όρους του καταστατικού χρήσης.
 • Ο λογαριασμός εντάσσεται στο σύστημα του Μηχανογραφικού Κέντρου. Το Μηχανογραφικού Κέντρου μπορεί για λόγους ασφαλείας, διαχείρισης ή συντήρησης ανά πάσα στιγμή να παρέμβει π.χ. με διακοπή εργασιών που εκτελούνται σε υπολογιστή του Μηχανογραφικού Κέντρου ή με διακοπή δέσμευσης πόρων του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.
 • Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τους κανόνες λειτουργίας του Μηχανογραφικού Κέντρου.

Διαδικασία Διασφάλισης Προσωπικού Κωδικού

 • Ο προσωπικός κωδικός (password) σε συνδυασμό με το μοναδικό όνομα χρήστη (login) αναγνώρισης του χρήστη από το σύστημα, διασφαλίζει την ασφάλεια του συστήματος πιστοποιώντας την ατομική πρόσβαση του κάθε χρήστη στα συστήματα του δικτύου του Μηχανογραφικού Κέντρου.
 • Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για να διατηρεί μυστικό τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Εάν διαπιστωθεί πως ο λογαριασμός χρησιμοποιείται από άτομο διαφορετικό του φυσικού κατόχου του λογαριασμού, ο λογαριασμός απενεργοποιείται ακαριαία από το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής χωρίς καμιά προειδοποίηση.
 • Το μήκος του κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 χαρακτήρες.
 • Εάν ο διαχειριστής συστήματος μετά από στοιχειώδη έλεγχο με προγράμματα προστασίας της ασφάλειας του δικτύου διαπιστώσει πως ο κωδικός πρόσβασης είναι επισφαλής, έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης του λογαριασμού έως την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης από τον χρήστη με καινούργιο, ασφαλέστερο κωδικό.

Τι επιτρέπεται

 • Ο χρήστης υποχρεούται να ξεκινάει τις εργασίες του στο σύστημα με την μέθοδο διαπίστευσης που περιγράφεται στο φυλλάδιο χρήσης.
 • Ο χρήστης υποχρεούται να τερματίζει τις εργασίες του στο σύστημα με την μέθοδο που περιγράφεται στο φυλλάδιο χρήσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως σταθμός εργασίας έχει εγκαταλειφθεί με ενεργό λογαριασμό χρήσης, ο λογαριασμός χρήσης αυτομάτως απενεργοποιείται.
 • Ο χρήστης του Μηχανογραφικού Κέντρου υποχρεούται να υπακούει τις υποδείξεις του προσωπικού του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής σε ότι αφορά στην χρήση των συστημάτων και των εγκαταστάσεων.
 • Ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις συνδιαλλαγές μέσω του διαδικτύου Internet σε φυσικό επίπεδο, σύμφωνα με τους κανόνες του εκάστοτε νομικού πλαισίου.
 • Σε κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας ενός συστήματος, ο χρήστης που διαπιστώνει την δυσλειτουργία είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.
 • Εφόσον ο χρήστης διαπιστώσει δυσλειτουργία και δεν την αναφέρει στο προσωπικό, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω e-mail, εφόσον έχει καταγραφεί η χρήση του συστήματος στο ημερολόγιο του Μηχανογραφικού Κέντρου η δυσλειτουργία μπορεί να εκτιμηθεί ως προϊόν δικών του πράξεων.

Τι απαγορεύεται

 • Απαγορεύεται στους χώρους του Μηχανογραφικού Κέντρου το φαγητό, τα ροφήματα και το κάπνισμα.
 • Απαγορεύεται η ηχορύπανση με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων του Μηχανογραφικού Κέντρου για λόγους άλλους εκτός των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των χρηστών.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση κινητών τηλεφώνων πάνω στα γραφεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή πάνω στα κουτιά των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ο χρήστης δεν παρεμβαίνει στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Μηχανογραφικού Κέντρου με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Ο χρήστης δεν παρεμβαίνει στους διακόπτες ηλεκτροδότησης των συσκευών του Μηχανογραφικού Κέντρου
 • Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η χρήση οποιουδήποτε είδους λογισμικού στους σταθμούς εργασίας, πέραν των προ-εγκατεστημένων από τους διαχειριστές εφαρμογών.
 • Χρήση της εντολής net send. Η εντολή net send έχει ενεργοποιηθεί ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ των σταθμών εργασίας όμως η χρήση της για αποστολή μηνύματος σε όλο το DOMAIN δεν επιτρέπεται και θεωρείται ενόχληση προς το δίκτυο.

Δικαιοδοσίες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Υπολογιστικής Υποδομής

 • Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαφυλάσσει και προστατεύει το απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που φυλάσσονται με ηλεκτρονική μορφή στο σύστημά του (αρχεία, e-mails). 
 • Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής ενημερώνει τους κατόχους λογαριασμών πρόσβασης για τυχόν παρεμβάσεις ή αλλαγές στα αρχεία τους, σε περίπτωση που αυτές είναι αναγκαίες για λόγους συντήρησης ή προστασίας της ασφάλειας του συστήματος.
 • Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής έχει δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά ή να παύσει οριστικά τη διάθεση λογαριασμού χρήσης σε περίπτωση που ο τελευταίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την διαθεσιμότητα του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να προβάλει ένσταση και να απευθυνθεί στην Επιτροπή του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, η οποία έχει την τελική αρμοδιότητα αποδοχής ή απόρριψης της απενεργοποίησης ή παύσης.

Ποινές

Για την πρώτη παραβίαση του κανονισμού ο λογαριασμός χρήσης απενεργοποιείται για δύο ημερολογιακές εβδομάδες.
Στην επόμενη ενεργοποίηση διπλασιάζεται ο χρόνος απενεργοποίησης σε τέσσερις εβδομάδες.

Κανόνες Χρήσης Δικτύου

Η χρήση των πόρων του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διέπεται και από τους Κανόνες Χρήσης Δικτύου όπως περιγράφονται στο σύνδεσμο Κανονισμός Χρήσης Δικτύου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012